Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Belli Oldu

20/04/2007 09:55

Bağımsız Devletler Topluluğuna Geçiş Yapan Araçlar, Geçiş Belgelerini Hopa Tso'ndan Alacaklar.


Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Belli Oldu

Haber: Hayati AkbaşUlaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 2007 yılı geçiş belgesi dağıtım esaslarını bir yönerge yayınlayarak duyurdu. Yönergede 2007 yılı geçiş belgelerinin alınabilmesi için gerekli belgeler sıralanırken, geçiş belgesi dağıtılacak yerler de açıklandı.

Geçiş Belgesi Dayanışma Komisyonu

Geçiş Belgesi Dağıtım Esaslarında değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesinin, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulan "Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu" tarafından yapılacağı bildirildi.

Komisyon da; Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacıları Derneği (RODER) ve Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği temsilcilerinden oluşuyor.

Ulaştırma Bakanlığı kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2007 yılı geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi tam metni şöyle:

T. C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
2007 YILI GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ

I – GEÇİŞ BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C, L2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesinde kayıtlı ve söz konusu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun özmal veya sözleşmeli taşıtların, geçiş belgesi alabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Dilekçe ( Güzergâh ve talep edilen belgeler belirtilecek)
1. Taşıt kartının bir fotokopisi ile birlikte aslının ibrazı, ( Taşıt kartı aslı görüldükten sonra fotokopisi, ilgili görevli tarafından "aslı görülmüştür" kaşesi basıldıktan ve imzalandıktan sonra ilgili odanın dosyasında muhafaza edilecektir. )
2. Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri, firma adına yürütebilmeleri için şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekâletname,
3. a) Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi veya Ata Karnesi,
b)Transit Beyannamesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi veya Mahrece İade Beyannamesi
4. Taşıta bir önceki seferinde verilen geçiş belgelerini gösterir geçiş belgesi dağıtım formu ile yük götürülen ülkenin dışındaki Fransa, Almanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Hırvatistan'dan dönüş yükü almak üzere belge almış ise alınan geçiş belgesi ile yüklemenin yapıldığı ülkenin gümrük mührünü taşıyan TIR Karnesinin fotokopisi veya taşıma TIR Karnesi himayesinde yapılmamış ise ilgili gümrük evrakının fotokopisi (T1, EX1, ATA Karnesi vs. ) ibraz edilecektir. Dönüş yükü olarak alınan Bulgaristan 3. Ülke, Fransa, Almanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Hırvatistan geçiş belgelerinin dışında alınan geçiş belgelerinin iadesi gerekmez.

II – GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI YAPILACAK YERLER

Dağıtım Esasları çerçevesinde çıkış yapacak taşıtlara geçiş belgesi dağıtımı, ekli listede belirtilen noktalarda TOBB'nce yapılacaktır.

III – DANIŞMA KOMİSYONU

1. Geçiş Belgesi Dağıtım Esaslarında değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesi, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacıları Derneği ve Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği temsilcilerinden oluşan "Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu" tarafından yapılır.
2. Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu Nisan, Eylül aylarının ikinci haftası başında olağan olarak toplanır. Komisyon üyelerinin birisinin teklifi ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine gerektiğinde yukarıdaki tarihler dışında da toplanabilir.
3. Geçiş Belgesi Danışma Komisyonu tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer.

IV – GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI

1. Geçiş Belgeleri "kamyon", "kamyon+römork", "çekici+yarı römork" veya "yarı römorklar" için düzenlenir.
2. Geçiş Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen şartlara uygun taşıtlara, belirtilen güzergâhlara göre yapılır. Bunların dışında yapılacak tüm işlemlerde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün talimatı gereklidir.
3. Avrupa'ya yönelik taşımalarda kullanımına izin verilmeyen taşıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.
4. Ülkelerden temin edilen tüm geçiş belgelerinin nakliyeci firma taşıtlarına dönüş yükü ve Slovenya geçiş belgesi haricindeki tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaşesinin vurulması ve başkaca bir kayıt düşülmemesi, Yunanistan belgelerinin dönüş yükü için tahsisi durumunda da firma kaşesinin basılması TOBB görevlilerince sağlanacaktır.
5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

V- AVUSTURYA'YA VE AVUSTURYA'DAN TRANSİT OLARAK YAPILACAK TAŞIMALAR

A-Avusturya'ya veya Avusturya'dan transit geçmek suretiyle diğer Avrupa Ülkelerine yük götürecek olan;
1. Yaş meyve, sebze yüklü taşıtlara, (Patates, fındık ve her türlü fındık ürünü, taşınan yükün ağırlık olarak % 40'ını aşan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defneyaprağı vb. ürünler ile orman ürünleri taşıyan tenteli araçlar hariç)
2. Canlı çiçek yüklü taşıtlara,
3. Isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarı römorklara,
4. Fatura değeri en az 250. 000 Euro olan tıbbi müstahzarat - ilaç taşıyan frigorifik taşıtlara, taşıdıkları yükün tonajına bakılmaksızın Avusturya belgesi verilebilir.
Yukarıdaki taşımaları yapan taşıtlara yıllık 15 000 adet Avusturya belgesi tahsis edilecek, ikişer aylık dönemler halinde 2. 500 adet belge kullanıma sunulacaktır. İki ay içinde 2. 500 adet belgenin bitmesi durumunda ilave belge verilmeyecek olup, bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılacaktır.
Avusturya geçiş belgelerinin dağıtım oranı, narenciye ve yaş meyve, sebze ihracatındaki artış göz önünde bulundurularak, Eylül ayından itibaren ve talep edilmesi halinde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce verilecek talimatla artırılabilecektir.
B- Avusturya'ya parsiyel yük götürecek taşıtların en az 10 ton (Mobilya veya tekstilde 5 ton) yüklü olması, EURO-1, EURO-2, EURO-3 EURO-4 (yeşil araç) tipindeki taşıtlardan olması ve ECMT'nin CEMT/CM 2001/9 FİNAL, belgesinde belirtilen "Yola elverişlilik belgesi"ne sahip olması halinde, taşınan yükün cinsine bakılmaksızın bu tip taşıtlarda geçerli "ikili yeşil araç" Avusturya belgesi verilecektir.
Avusturya'ya yük götürecek yeşil araç olmayan taşıtlara ise diğer belgelerden kullandırılacaktır. Bu taşıtlara Avusturya geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için Tır Karnesi manifestosunun 12. bölümünde belirtilen boşaltma gümrük idarelerinden en az biri ile Gümrük Çıkış Beyannamesindeki alıcı adresinin Avusturya olması zorunludur.
Alıcı adresi Avusturya dışında başka ülke olarak gösterilen yükün, Avusturya'ya boşaltılacağını gösteren beyannamenin ibrazı halinde ilgili ülke geçiş belgesi tahsis edilecektir. Bu durumdaki taşıtlara dönüş yükü için başka bir ülke belgesi tahsis edilmeyecektir.
Serbest bölgelerden Avusturya'ya ihraç edilen yükleri götürecek olan taşımacılara serbest bölge işlem formunu ibraz etmeleri halinde Avusturya geçiş belgesi verilecektir. İadeye konu olan yükün Avusturya'ya taşınacağı gösteren Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi halinde Avusturya belgesi verilebilecektir.
Kıta Avrupa'sı dışında kalan ülkelere Avusturya üzerinden taşıma yapacak taşıtlara, komple yüklerde yükün cinsine bakılmaksızın, parsiyel yüklerde ise kalan yükün tamamının Avusturya olması şartı ile Avusturya belgesi verilebilir.
C- A ve B fıkralarında sözü edilen taşıtların haricindeki, Avusturya'dan transit geçecek ancak taşıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taşıtlar, Avusturya, Macaristan, Slovenya veya İtalya'dan trene binmek suretiyle Avusturya'dan transit geçeceklerdir. Bu araçların tren kullanımı karşılığı Avusturya'dan alınacak geçiş belgeleri aynı taşımacıya birebir oranında tahsis edilecektir. Bir gidiş-dönüş veya 2 tek yön tren bileti karşılığında bir geçiş belgesi alabilmek için karayolundan yapılan taşımalarda taşımacının tren biletlerinin aslını ilgili Ticaret Odasına ibraz etmesi zorunludur.
Trieste varışlı RO-RO hatlarını takip ederek tren kullanan taşıtlar hak etmiş bulundukları Avusturya geçiş belgesini sadece bu RO-RO hatlarına yönelik dağıtım yapan bürolardan alabilirler.
Trieste'de yapılacak Avusturya mükafat belgelerinin dağıtımında; trenlerin doluluk oranları dikkate alınacak ve firmalara en fazla tren kullanımları kadar Avusturya mükafat belgesi verilecektir. Bu dağıtım sonuçları, 3'er aylık periyotlar halinde ve günler belirtilmek suretiyle; kontrol edilmek üzere 3. , 6. , 9. ve 12. Ayların sonunda o güne kadarki dağıtımı gösteren detaylı listeler KUGM'ne gönderilecektir.
D- Avusturya'ya veya Avusturya'dan transit olarak yapılacak taşımalarda izlenecek güzergahlar;
Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala-Yunanistan) - Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya veya Almanya,
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala-Yunanistan) - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Macaristan - Avusturya veya Almanya,
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala-Yunanistan) - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya veya Almanya
Trieste (Ro-Ro) - İtalya - Avusturya veya Almanya
Çeşme – İtalya – Avusturya – Almanya

VI- İTALYA, FRANSA, İSPANYA, PORTEKİZ'E YAPILACAK TAŞIMALAR İLE İTALYA VE / VEYA FRANSA'DAN TRANSİT GEÇEREK DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE YAPILACAK TAŞIMALAR

İtalya geçiş belgeleri ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılacak, İki ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmeyecek, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılacaktır.
A-Yaş meyve, sebze, taze su ürünü ve bozulabilir gıda maddesi yüklü frigorifik taşıtlar ile canlı çiçek yüklü taşıtlara İtalya, Fransa, İspanya veya Portekiz'e taşıma yapmaları durumunda tonajına ve çıkış kapısına bakılmaksızın bu ülkelerin geçiş belgeleri ile İpsala'dan çıkış yapmaları durumunda Yunanistan geçiş belgesi de verilebilir.
B-Yukarıdaki A fıkrası haricindeki taşıtların, İtalya'ya yük götürmesi durumunda yükün tamamının İtalya'ya taşınması ( Gümrük çıkış beyannamesindeki alıcı adresinin İtalya olması ve TIR karneli taşımalarda karnenin 12. bölümündeki boşaltma gümrük idaresinin İtalya olarak belirtilmesi zorunludur ) şartıyla İtalya geçiş belgesi verilebilir. Bu taşıtların Kapıkule veya İpsala'dan çıkış yapmaları durumunda İtalya geçiş belgesinin yanı sıra güzergah ülkeleri geçiş belgeleri de tahsis edilecektir.
Alıcı adresi İtalya dışında başka bir ülke olarak gösterilen yükün, İtalya'ya boşaltılacağını gösteren beyannamenin ibrazı halinde ilgili ülke geçiş belgeleri tahsis edilecektir. Bu durumdaki taşıtlara dönüş yükü belgesi olarak Yunanistan dışında başka bir ülke belgesi tahsis edilmeyecektir.
Serbest bölgelerden İtalya'ya ihraç edilen yükleri götürecek olan taşımacılara serbest bölge işlem formunu ibraz etmeleri halinde İtalya geçiş belgesi verilecektir. Ayrıca, taşınan yükün % 80'inin ihracat eşyası olması şartıyla İtalya geçiş belgesi verilecektir. İadeye konu olan yükün İtalya'ya taşınacağını gösteren Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi halinde İtalya belgesi verilebilecektir.
C- İtalya'ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü İtalya'dan alacak taşıtlara İtalya geçiş belgesi tahsis edilmez.
D- Yukarıdaki A fıkrası haricindeki taşıtların Fransa, İspanya ve Portekiz'e taşıma yapmaları halinde Trieste varışlı RO-RO hatlarını kullanmaları durumunda İtalya transit, Fransa, İspanya geçiş belgeleri verilebilir. İpsala, Kapıkule veya Hamzabeyli'den çıkış yapmaları durumunda güzergâh ülke belgeleri verilir.
Bu taşımalar için 4800 adet İtalya transit geçiş belgesi Ro-Ro hatlarını kullanan taşıtlara, 700 adet İtalya transit geçiş belgesi ise İpsala'dan çıkış yapacak taşıtlara dağıtılacaktır.
E- İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz haricindeki diğer Avrupa Ülkelerine yük götürecek taşıtlara transit amaçlı İtalya ve Fransa geçiş belgeleri tahsis edilmez. Ancak İsviçre'ye Trieste varışlı RO-RO hatlarıyla taşıma yapacak araçlara isterlerse İtalya transit geçiş belgesi tahsis edilir.
F-Kapıkule'den çıkış yaparak Bulgaristan - Sırbistan-Karadağ - Hırvatistan - Slovenya güzergahından İtalya'ya yük götürecek taşıtlara yükün tamamının İtalya olması (Gümrük çıkış beyannamesindeki alıcı adresinin İtalya olması) şartıyla güzergah ülkelerin geçiş belgelerinin yanında İtalya geçiş belgesi de verilebilir.
G- Kıta Avrupa'sı dışında kalan ülkelere İtalya üzerinden taşıma yapacak taşıtlara, komple yüklerde yükün cinsine bakılmaksızın, parsiyel yüklerde ise kalan yükün tamamının İtalya olması şartı ile İtalya belgesi verilebilir.
H-İzlenecek Güzergâhlar:(İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İsviçre haricindeki Ülkelere gidecek taşıtlara İtalya ve/veya Fransa geçiş belgesi verilmediği için bunların dışındaki ülkeler dikkate alınmamıştır. )
İpsala (veya Çeşme)- Yunanistan (RO-RO veya feribot) - İtalya - Fransa - İspanya Portekiz (A, B, D)
Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) - Bulgaristan - Yunanistan - (RO-RO veya feribot) - İtalya Fransa - İspanya - Portekiz (A maddesi)
Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Hırvatistan Slovenya - İtalya (F maddesi)
Trieste varışlı RO-RO – İtalya – Fransa – İspanya – Portekiz
Trieste varışlı RO-RO – İtalya – İsviçre
Çeşme – İtalya – Fransa – İspanya – Portekiz
Çeşme – İtalya – İsviçre
Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Hırvatistan - Slovenya - İtalya - Fransa - İspanya – Portekiz (D mad. )
I- 2007 yılında talep eden firmalara 6 adedi geçmemek üzere firma kaşesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan römork çektirme belgesi verilebilecektir. Kullanılan römork çektirme belgelerinin tahsis tarihi itibariyle, 3 ay içerisinde Bakanlığa iade edilmesi halinde 2007 yılının ilk 6 ayı için 3 römork çektirme belgesine karşılık 1 adet; 2007 yılının ikinci 6 ayı için ise 4 römork çektirme belgesine karşılık 1 adet İtalya geçiş belgesi tahsis edilecektir.
Römork çektirme belgelerini 4 ay içerisinde iade etmeyenlerin, sonraki 6'şar adetlik römork çektirme belgesi talepleri karşılanmaz ve bunlara Yönetmelikte yer alan müeyyideler ayrıca uygulanır.
K- İtalya römork çektirme karşılığı verilen bonus belgeler, dönüş yükü taşımaları hariç tüm kısıtlamalardan muaf tutulacaktır.
L- İtalya Makamlarından temin edilen Liman'dan Liman'a geçiş belgeleri; taahhütname verilerek, Tır Karnesi ve Gümrük Beyannamesinde alıcı adresi Fransa, İspanya, Portekiz olarak belirtilen taşımalara tahsis edilebilecektir. Bu tür belgeyi alanlara Yunanistan geçiş belgesi tahsis edilmez.

VII- MAKEDONYA, ARNAVUTLUK VE SIRBİSTAN-KARADAĞ KOSOVA BÖLGESİNE YAPILACAK TAŞIMALAR

Makedonya, Arnavutluk veya Sırbistan-Karadağ Cumhuriyeti'nin Karadağ veya Kosova bölgesine yük götürecek taşıtlar İpsala veya Kapıkule'den çıkış yapabilirler.
Bu ülkelerden yük almak üzere Türkiye'den boş çıkış yapacak taşıtlar Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan - Makedonya güzergâhını takip edeceklerdir.
Dolu çıkış yapacak taşıtlar ise;
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme - Yunanistan) Bulgaristan- Sırbistan ve Karadağ - Arnavutluk,
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme - Yunanistan) Bulgaristan- Kosova Özerk Bölgesi
İpsala / Çeşme - Yunanistan- Arnavutluk- Karadağ - Kosova Özerk Bölgesi güzergahını kullanacaklardır.

VIII- YUNANİSTAN'A YAPILACAK TAŞIMALAR

Yunanistan'a yük götürecek taşıtlar, taşıdıkları yükün cinsine ve tonajına bakılmaksızın Çeşme Limanı, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule'den çıkış yapabilirler.
Yunanistan ücretsiz geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir.
Yunanistan ücretli geçiş belgelerinden, 16000 adedi ikili 15000 adedi transit ve 1000 adedi dönüş yükü taşımalarına tahsis edilecektir. Ayrıca Ro-Ro çıkışlı taşıtlara dönüş yükü olarak Yunanistan geçiş belgesi verilmeyecektir.

IX-BOSNA-HERSEK, HIRVATİSTAN, SLOVENYA, SIRBİSTAN VE KARADAĞ'A YAPILACAK TAŞIMALAR

Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ'a taşıma yapacak taşıtlar taşıdıkları yükün cinsi ve miktarına bakılmaksızın aşağıdaki güzergâhları takip edebilirler.
Sırbistan ve Karadağ'dan yük alacak taşıtlar boş olarak Kapıkule'den çıkış yapabileceklerdir.
Sırbistan ve Karadağ'a yük götüren taşıtların dönüş yükünü başka bir ülkeden almak istemeleri halinde talep edildiği takdirde Sırbistan ve Karadağ transit geçiş belgesi verilebilir.
Hırvatistan geçiş belgeleri; Bosna Hersek ve Hırvatistan'a taşıma yaptıktan sonra başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden dönüş yükü alarak tekrar Hırvatistan'dan geçilmesi halinde ikinci kez tahsis edilebilecektir.
Slovenya'dan transit geçecek taşıtlara Slovenya geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için İtalya'ya ve İtalya üzerinden yapılan taşımalar hariç Avusturya geçiş belgesi ibrazı gereklidir.
Slovenya'dan trenle geçişlere karşılık alınan belgeler tren bileti ibraz eden firmalara tahsis edilecektir.
İzlenecek Güzergâhlar: (Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'ya)
Kapıkule- veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan - Romanya - Macaristan – Slovenya
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme - Yunanistan) Bulgaristan - Sırbistan - Karadağ Hırvatistan – Slovenya
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan – Sırbistan- Karadağ. Hırvatistan - Bosna-Hersek
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan- Sırbistan - Karadağ - Bosna-Hersek - Hırvatistan – Slovenya
Trieste varışlı RO-RO - İtalya - Slovenya - Hırvatistan - Bosna-Hersek (Sırbistan ve Karadağ)
Çeşme - İtalya - Slovenya - Hırvatistan - Bosna-Hersek (Sırbistan ve Karadağ)
Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme - Yunanistan) Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ
Hırvatistan geçiş belgelerinin 7. 000 adedi Hırvatistan- Slovenya - Bosna-Hersek' e yönelik ihraç taşımalar için geri kalanı ise diğer transit taşımalara tahsis edilecektir.

X- BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU'NA YAPILACAK TAŞIMALAR

Rusya Federasyonuna kamyonla taşıma yapılmaz. Rusya Federasyonu geçiş belgesi ikili taşımalar için üçer aylık dilimler halinde taşıt türü ayrımı yapılmaksızın genel kullanıma açılır. Rusya Federasyonu'ndan yük almak üzere boş çıkış yapacak ve/ veya bir ülkeye yük götürüp dönüş yükünü Rusya Federasyonu'ndan almak isteyen taşıtlara Rusya Federasyonu geçiş belgesi tahsis edilmez.
Türk nakliyeciler tarafından yüklenen her Rus taşıtı için tarafımıza verilecek 4/1 oranındaki bonus belgelerinin 2'şer adedi yükleyen firmalara tahsis edilecek 2 adedi ise genel kullanıma açılmak üzere kota belgelere ilave edilecektir.
Ancak, yüklemeyi yapan firmaların yükledikleri taşıtların Rusya federasyonunda kurdukları kendilerine ait firmaların taşıtları olması halinde, 30 Haziran 2007 tarihine kadar üretilen bonus belgelerin tamamı; 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren ise 3'ü bu firmaya tahsis edilecek geriye kalan 1 tanesi ise genel kullanıma tahsis edilmek üzere havuza alınacaktır.
Taşımacılara tahsis edilen bonus belgelerin kullanılması tüm kısıtlamalardan muaf tutulacaktır.
Ayrıca, bonus belgeleri firma yetkililerince imzalanmış bu konudaki yazılı muvaffakatnamenin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi halinde başka firmalara ait taşıtlara da kullandırılabilecektir.
Firmaların Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı haricindeki yıl içerisinde Rus taşıtı yüklemeleri karşılığı hak ettikleri Rusya bonus geçiş belgesi hakları sonraki yıla devredilmeyerek borçlanmaksızın genel kullanıma açılacak, Eylül ve Ekim ayı yüklemeleri karşılığı alınan bonus belgeler ise takip eden yılda havuza alınan bonus belgelerden mahsup edilmek üzere genel kullanıma açılacaktır.
Ukrayna ikili ücretsiz geçiş belgeleri, yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlar ve başka bir ülkeye yük götürüp Ukrayna'dan dönüş yükü almak isteyen taşıtlar haricindeki ikili ve transit taşıma yapan tüm taşıtlara çıkış kapısı farkı gözetmeksizin tahsis edilecektir.
Gürcistan geçiş belgeleri, sadece ikili ve transit taşımalara tahsis edilir.
Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan geçiş belgeleri sadece bu ülkelere yönelik ikili taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.
Kazakistan tek tip geçiş belgeleri, yükün azami % 40'ı Azerbaycan veya tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalara tahsis edilir.

XI- ROMANYA, MACARİSTAN, ÇEK CUMHURİYETİ, SLOVAK CUMHURİYETİ, POLONYA, ALMANYA, İSVEÇ, NORVEÇ, FİNLANDİYA, DANİMARKA, BELÇİKA, HOLLANDA, FRANSA, İNGİLTERE, LÜKSEMBURG, İSVİÇRE, İSPANYA, PORTEKİZ VE İRLANDA'YA YAPILACAK TAŞIMALARDA;

Yukarıdaki ülkelere yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ücretsiz ve/veya Romanya saat ücretli geçiş belgeleri ile Macaristan ücretsiz, Avusturya, İsveç, Belçika, Fransa, İspanya, Almanya geçiş belgelerinin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ücretsiz ve 3. ülke belgeleri tahsis edilmez.
Bu başlıkta yer alan ülkelere yapılacak taşımalarda izlenecek güzergâhlar:
a. Kapıkule veya Hamza beyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya – Almanya
b. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan – Romanya –Macaristan ve/veya Avusturya'dan trenle geçiş – Almanya
c. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala/ Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Romanya – Polonya – Almanya
d. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovak Cumh. – Çek Cumh. – Almanya
e. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) - Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ – Macaristan – Avusturya – Almanya
f. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ. – Macaristan ve/veya Avusturya'dan trenle geçiş – Almanya
g. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ. – Macaristan – Slovak Cumh. – Çek Cumh. – Almanya
h. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ. – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya
i. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ – Hırvatistan – Slovenya ve/veya Avusturya'dan trenle geçiş – Almanya
j. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovak Cumh. – Polonya
k. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ – Macaristan – Slovak Cumh. – Polonya
l. Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) -Bulgaristan-Romanya-Ukrayna
m. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) –Avusturya – Macaristan – Slovakya- Polonya
n. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) Avusturya – Çek Cum. - Polonya
o. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) – Avusturya –Almanya- Polonya
. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) – Avusturya –Almanya-İsviçre
Açıklama: Yukarıda belirtilen bazı güzergahlarda varış ülkesi Almanya veya Polonya olarak belirtilmiş, devamındaki diğer varış ülkeleri ise ayrı ayrı belirtilmemiştir. İsviçre'ye Trieste varışlı RO-RO hatlarından gidildiğinde Almanya'dan geçilmesini gerektiren güzergah da ayrıca belirtilmiştir.
İspanya geçiş belgeleri dönüş yükü için tahsis edilmeyecektir.

A- ROMANYA TRANSİT ÜCRETSİZ GEÇİŞ BELGELERİNİN DAĞITIMI

Romanya'dan transit geçecek taşıtlara 18 000 adet geçiş belgesi ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılacaktır. Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılacaktır. Dönem içinde açılacak belgenin tükenmesi halinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmayacak, yükün cinsine bakılmaksızın fuar, sergi ve ev eşyası taşımaları da dahil saat ücretli belgeler kullandırılacaktır.

B- MACARİSTAN ÜCRETSİZ GEÇİŞ BELGELERİNİN DAĞITIMI (KOTA: 21. 500)

13 440 adet Esasların V. maddesinin A fıkrasında tanımlanan yaş meyve, sebze, canlı çiçek yüklü taşıtlar ile Sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taşınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtlara 2'şer aylık partiler halinde tahsis edilir.
8060 adet belge (Macaristan, Çek Cum. , Slovak Cum. , Polonya ve Polonya'dan transit geçmek şartıyla İsveç, Norveç, Finlandiya Letonya, Litvanya, Estonya ve Ada Danimarka'ya) taşıma yapacak taşıtlara 2'şer aylık partiler halinde tahsis edilir. Ada Danimarka'ya yönelik taşımalarda gümrük beyannamesi ile TIR karnesi manifestosunun 12. Bölümündeki boşaltma gümrük idaresinin Ada Danimarka olarak belirtilmesi zorunludur.
Macaristan, Çek Cum. , Slovak Cum. , Polonya ve Polonya'dan transit geçmek şartıyla İsveç, Norveç, Finlandiya Letonya, Litvanya, Estonya ve Ada Danimarka'ya) parsiyel yük götürecek taşıtların en az 10 ton (Mobilya veya tekstilde 5 ton) yüklü olması halinde, taşınan yükün cinsine bakılmaksızın Macaristan ücretsiz belgesi verilecektir.
Szeged- Wells ve Arad- Wells tren hattını kullanan taşımacılara, 6 tek yön tren kullanımı karşılığında bir adet Macaristan geçiş belgesi tahsis edilir.
Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılacaktır. Dönem içinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmayacaktır.

XII-ÇOK GİRİŞLİ GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMI

Belçika: 5000 adet Belçika çok girişli geçiş belgesinden 3000 adedi, 2006 yılında İngiltere ve Belçıka'ya yapılan taşımalar dikkate alınarak talep eden firmalara Bakanlıkça belirlenecek sayıyı ve taşıt sayısının 2/3' sini geçmeyecek şekilde dağıtılacak, kalan 2000 belge Bakanlık izni ile dağıtılacaktır. 500 adet klasik belge ise Ekim ayından itibaren kullanıma açılacaktır.
Fransa : 650 adet Fransa çok girişli geçiş belgesi firmaların 2006 yılı içerisinde Fransa'ya yapmış oldukları sefer sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça dağıtılacaktır.
Almanya: 50 adet Almanya çok girişli geçiş belgesi firmaların 2006 yılı içerisinde Almanya'ya yapmış oldukları sefer sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça dağıtılacaktır.
Portekiz: 25 adet Portekiz çok girişli geçiş belgesi firmaların 2006 yılı içerisinde Portekiz'e yapmış oldukları sefer sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça dağıtılacaktır.

XIII- DÖNÜŞ YÜKÜ TAŞIMALARI;

1. Taşıtlar dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez.
2. Dönüş yükü alınması için bir ülkenin transit geçilmesi halinde, dönüş yükü alınacağına dair anlaşma vb. belgenin ibrazı istenmez. Transit geçilecek ülke sayısının birden fazla olması halinde, taşımacı firmalarca mutlaka anlaşma vb. belgelerin ibrazı gereklidir.
3. Bu şekilde alınmış olan Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Slovakya ve Bulgaristan 3. ülke geçiş belgelerine firma adı ve unvanı yazılmadan (kaşelenmeden) verilir. Bu belgelerin herhangi bir nedenle kullanılmamış olması halinde, taşıtın ikinci çıkışı sırasında belgeler geri alınır ve dönüş yükü ile ilgili yeni geçiş belgesi talepleri karşılanır.
4. Firmanın herhangi bir taşıtına dönüş yükü için verilen Fransa, Hırvatistan, Almanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan 3. ülke geçiş belgelerinin; Belgenin alındığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde firmanın belgeyi alan veya başka bir taşıtı ile yaptığı dönüş yükü taşımalarında kullanıldığının belgelendirilmemesi halinde dönüş yükü için aldığı belge kullanılmamış sayılır.
Ancak, yukarıda belirtilen ülkelere ait belgelerin dönüş yükü olarak alınıp da firma araçlarında ikinci kez kullanılmaması veya belgenin ikinci kez kaybedilmesi halinde, söz konusu ülkelere ait geçiş belgeleri firmaya kayıtlı bu araca dönüş yükü taşımaları için altı ay geçmedikçe tahsis edilmez.

XIV- DİĞER HUSUSLAR

1- İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi, ev eşyası vb. taşımalarında, araçta bulunan eşyanın %40'ından fazlasının ticari eşya olması durumunda belge tahsis edilecektir. Bu tür taşımalarda toplam yükün %40 tan az kısmının ticari eşya olması durumunda geçiş belgesi tahsis edilmeyecek ancak dönüş yükünde kullanılmak üzere talep edilmesi halinde Avusturya, İtalya, Macaristan ücretsiz, Rusya Federasyonu ve Kazakistan geçiş belgeleri haricindeki belgeler verilebilecektir.
2- Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olanlar ise 1 Ocaktan itibaren eski belge ile çıkış yapmak ve kullanılmayan belgenin iade edilmesi şartıyla eski ve yeni yıl belgeleri beraber verilir.
3- Yıl içinde tahsis edilerek firmalarca kullanılan geçiş belgeleri, Ulaştırma Bakanlığının olası kontrollerinde ibraz edilmek üzere firmalarca takip eden yıl sonuna kadar muhafaza edilecektir.
4- RO-RO hatlarında faaliyet gösteren RO-RO gemilerinin herhangi bir nedenle sefer yapamaması halinde, taşıtlara yapılacak işlem hakkında Bakanlıktan talimat alınacaktır.
5- Trenle transit geçiş karşılığında belge talebi ile yetkili mercilere doğrudan müracaatta bulunan firmalar bu mercilere tren biletlerini veya tren kullanıldığını kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeyi ibraz etmeyenlere belge verilmez.
6- Taşıtlara verilen geçiş belgelerinin kaza veya herhangi bir nedenle kaybedilmesi durumlarında;
6- Taşıtlara verilen geçiş belgelerinin kaza veya herhangi bir nedenle kaybedilmesi durumlarında;
Olay Türkiye'de meydana gelmiş ise, kaza raporu veya Emniyet Makamlarından alınacak belgenin, ibraz edilmesi halinde, dağıtım esaslarının doğrultusunda geçiş belgesi talepleri karşılanabilir. Ancak ücretsiz geçiş belgelerini kaybeden taşıta yeniden ücretsiz belge tahsis edilmez. Ancak, taşımaların aksamaması bakımından;
Geçiş belgesinin zayi edildiğine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin,
Kaza raporları ve Türkçe tercümelerinin,
Dönüş yük belgesi ile ilgili olarak yük alındığını kanıtlayan belgelerin,
Arıza yapan taşıtın, arıza yaptığını kanıtlayıcı belgelerin(arıza raporu veya tamir faturası), azami 3 ay içerisinde ibraz edileceğine dair taşımacıların verecekleri taahhüt karşılığında yüklü taşıtlar bekletilmeksizin işlemleri yapılarak giriş ve çıkışları sağlanır.
Ayrıca; aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez.
Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının maksimum 10'u bulması durumunda, verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi durdurulur.
7. Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin başka firma taşıtlarına Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün bilgisi ve onayı dışında kullandırılmasının tespiti halinde adına belge tahsis edilen ve belgeyi kullanan firmalara Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce her belge için ayrı ihtar verilir.
8. Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan geçiş belgesi tahsis edilmeyecektir.
9. Bu Esaslara aykırı hareket ettiği tespit edilen, belge zayi eden veya çaldıran dağıtım bürolarının yetkileri elinden alınır.
10. Bu esaslar dışında kalan hususlar Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek, alınacak yazılı talimata göre işlem yapılır.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 20.04.2007 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » 2012 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esa...
 » Tır Kontrol Önlemlerine Yeni Düzenl...
 » Und Çalışma Grupları Yeniden Yapıla...
 » Sınır Ticaretinde Yeni Düzenleme Ge...
 » Tır Uygulama Tebliğinde Yeni Değişi...
 » Und Türki Cumhuriyetleri Masaya Yat...
 » Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Deği...
 » Und Lojistik Sektörünü Masaya Yatır...
 » Karadeniz "Sos" Veriyor...
 » Tır İşlemlerine İlişkin Gümrük Gene...
 » Logitrans Fuarı Başladı...
 » Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik...
 » Dünyanın Gözü Bu Açılışta...
 » Otobüsçüler Sorunlarını Trabzon'da...
 » Karadenizde Gizli Düşman: Mnemiopsi...
 » Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde...
 » Karayolları Taşıma Yönetmeliğine Da...
 » Artvin Şoförler Ve Otomobilciler Od...
 » Ceyhan'da Devlet Başkanları Bir Ara...
 » 100 İdare Memuru İşe Alınacak...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...