Eti Bakır Aş'den Cerattepe Açıklaması Geldi

11/07/2015 11:14

Günlerdir Artvin Cerattepe’de Yaşanan Gelişmelerin Ardından Olayın Bir Diğer Tarafı Olan Eti Bakır A.ş.’den Açıklama Geldi.


Haber: Hayati AkbaşŞirket tarafından yapılan açıklamada olayın hukuku yönü hakkında bilgilendirme yapılırken, Yeşil Artvin Derneği’ne de panel çağrısında bulunuldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada; “T. C. ANAYASASI Madde 168 - Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Cerattepe Projesi, her maden projesi gibi Anayasamız gereği bir Devlet ihalesidir. Söz konusu proje; başıboş, alelade bir faaliyet olarak değil, ulusal madencilik politikalarının bir gereği olarak; maden sahalarının atıl bırakılmaması, ülke ekonomisine kazandırılması ve istihdam yaratma ve kamuya katkı amaçları doğrultusunda geliştirilmiştir.

Hukuki Durum

Özaltın İnşaat Tic. ve San. A. Ş. Artvin İli Cerattepe sınırları dahilinde bulunan ER:3282533 erişim no’lu maden sahası için Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 17. 02. 2012 tarihinde yapılan ihaleyi kazanmış ve sahaya ilişkin tüm maden haklarını iktisap etmiştir.

Eti Bakır A. Ş. ise Özaltın İnşaat Tic. ve San. AŞ ile akdetmiş olduğu rödovans sözleşmesi uyarınca söz konusu maden sahasında rodövans hakkına sahiptir. Bu maden ruhsatı ve rödovans sözleşmesi kapsamında şirketimiz hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek istemektedir.

Bugüne kadar Artvin halkından bazı kişiler, Yeşil Artvin Derneği başta olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri ve eski ruhsat sahibi tarafından, Enerji Bakanlığı aleyhinde ihale ilanının, ihale şartnamesinin, sahaların Özaltın İnşaat San. ve Tic. A. Ş. ’ye ihale edilmesine ilişkin işlemin ve Özaltın İnş. adına düzenlenen maden arama ruhsatının iptali için Rize idare Mahkemesinde pek çok dava açılmış olup sayılan bu davaların tümü reddedilmiştir ve kesinleşmiştir.

Dolayısıyla ulusal ve yerel basında yer alan haberlerde belirtilenin aksine, şu anda Cerattepe’de madencilik faaliyeti yapılamayacağına dair herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

Daha sonra Yeşil Artvin Derneği ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından projeye ilişkin olarak alınan ÇED olumlu kararı hakkında Rize İdare Mahkemesinin 2013/484 E. sayılı dosyasıyla iptal davası açılmış ve bu davada ÇED Olumlu kararının iptaline karar verilmiştir.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi kurum kayıtları ile sabit olduğu üzere, Mahkeme kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınarak ve konunun uzmanları olan bilirkişilerden alınan raporlar doğrultusunda ruhsat sahibi Özaltın İnşaat Tic. ve San. AŞ tarafından ilk ÇED Raporunda, Mahkeme kararında hukuka aykırı olduğu tespit edilen hususlar giderilmiş ve Proje için yeniden 02. 06. 2015 tarihinde ÇED Olumlu Kararı alınmıştır.

Geniş halk kesimleri yalan senaryolarla ancak bir yere kadar kandırılabilir. Yalan ve felaket senaryoları ile örülü iftiralarla memleket sorunları halledilemez. Örnek yalan: Mahkemelerin daha önce "burada madencilik yapılamaz« şeklinde kararları bulunan projeyi alavere dalavere yeniden açıyorlar!

Açıklama: Bu yalanla Yüce Türk mahkemelerinin daha önce Cerattepe'de hiçbir şekilde madencilik yapılamayacağı yönünde yargı kararı varmış algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysaki söz konusu karar (INMET/Çayeli bakır İşletmeleri dönemi, 2009) Cerattepede hiçbir şekilde madencilik yapılamayacağına ilişkin değildir. Bu karar sadece ÇED olumlu kararı olmaksızın sahada madencilik yapılamayacağı yönündedir. İşte bu "açık ve basit" bilgi bile kelime oyunlarıyla çarpıtılarak projenin meşruiyeti zedelenmeye çalışılmaktadır.

ÇED hazırlık süreçlerinde "halk" toplantılarını protesto eden, Valilik ve Belediye'deki askı süresince hiçbir katkı yapmayan çevrelerin, ÇED raporunu protesto etmeleri ve eleştirmeleri Projeye karşı olan kesimlerin seviyesini ve niteliğini ortaya koymaktadır.

Türkiye bir hukuk devletidir.

Artvin'de ve ülkemizin değişik yerlerinde yaşayan Artvinlilerde, madene muhalif olan kesimlerce oluşturulmak istenen algılardan birisi "Artvin bir kurtuluş savaşına girdi, bizler de fedakârca Artvin savunması yapıyoruz, sizler de destek olun" çabasıdır. Bu koca bir aldatmacadan başka bir şey değildir.

Türkiye bir hukuk devletidir. İzinsiz, ruhsatsız, denetimsiz bir şekilde herhangi bir çalışma yapılamaz ve hiç kimse mahkeme kararlarına aykırı davranamaz.

Ayrıca, kitle iletişim imkânlarının en ücra köy ve yaylalara kadar uzandığı günümüz şartlarında her şey, herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Mahkemeler insanlara adalet dağıtmaktadır. Maden muhalefeti, mahkemelerden lehlerine kararlar çıkınca "Ankara'da, Rize'de hâkimler var" derken, beğenmedikleri kararlar çıkınca da "bu ülkede adalet yok" tarzında bir tutum sergilemektedir.

Türkiye’de Saf Bakır Üreten Tek Tesis

Cerattepe Bakır madeninin yeraltı işletmesi yöntemiyle çıkartılarak Eti Bakır AŞ/Murgul tesislerinde işlenmesi planlanmıştır.

Murgul/Damar’dan Hopa tesisine boru hattı ile taşınacak olan cevher, oradan da gemilerle Samsun izabe tesislerine gönderilecek ve saf bakır olarak ülke ihtiyaçları için arz edilmektedir/edilecektir.

Açıklık, İş Güvenliği, Çevreyi Korumak

Şirketimiz Artvin/Cerattepe'de yapacağı madencilik projesinde "kalite politikaları" doğrultusunda hareket ederek; sahada inşaat teknikleri açısından bilinen en kaliteli sistemleri kurarken, yöreye ve yöre insanına da saygılı olacaktır.

Açıklık, iş güvenliği ve çevreyi korumak şirket politikamızdır. Bu doğrultuda gazete, dergi, tv, el ilanı, broşür gibi imkânları etkin bir şekilde kullanarak projemiz hakkındaki gerçek bilgileri, dürüst bir şekilde Artvin halkıyla paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz.

Madencilik ve Çevre bir kuşun iki kanadı gibidir. Bunlar uyum içerisinde birbirini dengeleyen unsurlardır. Projemizde çevre, iş sağlığı ve güvenliği öncelikli alanlar olarak yönetilecektir. Ülke ve bölge kalkınması için bütün kaynakların işlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bizler için "bağımsızlık" kavramı bir hayalden öteye gidemeyecektir.

Doğru planlanmış, her aşaması denetime tabi, Artvin ve ülkemiz için yararlı olan projemize ilişkin yürütülen "red ve sabotaj" faaliyetleri Artvin'i daha yoksul, ülkemizi daha geri bırakmaya hizmet eden çabalar olarak görülmelidir.

Maden projesi için 583 adet ağaç kesilecektir.

Yüzlerce kişiyi istihdam edecek olan, il ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak maden projesi için kesilecek ağaç sayısı yalnızca 583‘tür. Cerattepe ile aynı rakımda ve 3 km mesafede yer alan Atabarı Kayak Merkezi için kesilen ağaç sayısı daha şimdiden binlerle ifade edilmektedir.

Sosyal/sportif amaçlı olarak tümüyle kamu kaynaklarıyla yapılan Artvin Atabarı Kayak Merkezi’nde, diğer bölgelerdeki pistlerle rekabet edebilmesi için bundan sonra da ağaç kesilerek pistin uzatılacağı da bilinmektedir.

Ayrıca Artvin kentinin su kaynakları da Genya bölgesinde yer almaktadır. İlginçtir ki, bu bölgede kesilen ağaçlarla ilgili en küçük bir muhalefet ve direnç ifade edilmemiştir. Bu türden çelişkilerle örülü bulunan maden muhalefeti her geçen gün inandırıcılığını da yitirmeye mahkûmdur.

İçme suları Cerattepe’den değil, Genya’dan gelmektedir.

Artvin'deki maden muhalefetinin hayal, fantezi ve iftiralarla örülü suçlamalarında çokça kullandığı argümanlardan birisi de içme suyu kaynaklarının zarar göreceği ve suların zehirleneceği yalanıdır.

Bilindiği üzere Artvin'in üstünde Cerattepe ve Genya dağlık alanları yer alır. Artvin'in içme suyu da maden karşıtlarının dediği gibi Cerattepe'den değil, Genya bölgesinden temin edilmektedir. Yani, Certattepe'de Artvin’in içme suyu kaynağı yoktur.

STK’lar toplum düzeni ve yaşam kalitesine hizmet etmelidir!

Dünyamız artık "küresel köy" olarak nitelendirilmektedir. İnsanlık artık "bilgi toplumuna" ulaşmış durumdadır. İletişim baş döndürücü bir hızla, hayatın her alanında belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim düzeninin en önemli dinamiklerinden birisi de Sivil Toplum Örgütleridir. Belli bir yörüngesi olan, bilimden ve iyi niyetten beslenen STK'lar kamuya mal olmakta, halkın ve resmi otoritenin saygısını kazanmaktadır. Bu yapılar kurumsallaşmakta ve kalıcı olmaktadır.

Ancak, arabesk bir tarz içinde, kural tanımaz bir şekilde, hareket eden STK‘lar ise, -kamuoyunu gereksiz meşgul ettikleri için- unutulmaya yüz tutar.

Yeşil Artvin Deneği’ne Panel Çağrısı…

Artvin kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilen Cerattepe projesine ilişkin bilgilerin Artvin halkına dürüst bir şekilde anlatılması şirketimizin kalite politikasının bir gereğidir. Şirketimizce bu amaç doğrultusunda, Yeşil Artvin Derneği'ne projeyi tanıtmak ve tartışmak üzere halka açık bir panel düzenlemek resmi olarak teklif edilmiştir. Ancak, Yeşil Artvin Derneği'nin o bildik tavrı burada da tecelli etmiş ve halka açık panel teklifimizi reddetmiştir.

Halkın alanında uzman kişileri dinleme ve onlara merak ettiği soruları sorma imkânını gereksiz bulan, halkı kendisinin temsil ettiğine kendisini inandırmış bir sivil toplum anlayışının Artvin'e ne şekilde hizmet etmek istediği de böylece görülmüştür.

Temel ölçü Ekoloji, Sosyoloji ve Ekonomi dengesi olmalıdır!

Yatırımlara kökten red yaklaşımı ile bakmak doğru değildir. Proje bazlı bakılmalı ve ekolojik anlamda sürdürülebilir, sosyolojik anlamda kabul edilebilir, ekonomik anlamda da uygulanabilir olan her türlü proje geliştirilmelidir. Projeler, bu kıstaslara göre değerlendirilmelidir. Ekoloji, Sosyoloji ve Ekonomi saçayağına oturan Cerattepe Projesi de mutlaka desteklenmelidir.

Kimse tek başına Artvin değildir! Artvin iradesi bütün Artvinlilerdir!

Kimse tek başına Artvin halkını temsil edemez. Artvin'de maden projesine muhalefet eden bazı kişi ve gruplar her fırsatta Artvin halkı adına konuştuklarını ve Artvin halkı adına faaliyet gösterdiklerini ifade ederek güç toplamaya, meşruiyet alanlarını genişletmeye çalışmaktadır. Bu da kendileri açısından zorlama bir propaganda çabasıdır.

Artvin iradesi/Artvin toplumu; muhalefet çevrelerini de içine alarak; şirketimizde çalışan, iş başvurusu yapan, ofislerimize nezaket ziyaretinde bulunan, her sektörden büyük bir çoğunlukla şirketimizle çalışmak isteyen binlerce Artvinlinin tamamından oluşmaktadır.

Çok Artvinli-az Artvinli, iyi Artvinli-kötü Artvinli, güzel Artvinli-çirkin Artvinli ayrımı yaparak insanları kategorize etme çabası da yine zorlama ve seviyesi düşük bir manipülasyon işidir.

Açık ve net bir gerçek var ki, Artvin'in her kesiminden, geniş halk yığınlarının şirketimize ve projemize ilgisi, desteği ve iletişimi vardır.

Artvin'in madenle bir bütün halinde mücadele ettiği söylemi büyük bir yalandır. Artvin halkı ülke ve dünya meselelerine duyarlı, eğitim/kültür seviyesi -yani- medeni seviyesi son derece yüksek bir topluluktur. Bu özellikleri nedeniyle Artvin, ünü sınırlarını çoktan aşmış, bilinirliği son derece yüksek bir ildir. Kimse kendi zihniyeti, ideolojisi ve hatta kişisel tasarruflarıyla Artvin'i ve Artvinlileri belirli alanlara sıkıştırmaya kalkmamalıdır.

Artvin halkının vizyonu, bölgedeki gelişmelere yön veren; süreçleri akıl, izan, kamu düzeni ve Artvin'in çıkarları doğrultusunda yöneten bir kimlik olarak önem taşımaktadır. Kimse, kendisini Artvin halkının yerine koymamalıdır. Bazı aktivistlerin ağızlarına pelesenk olan "Artvin halkı" söylemi de temelsiz ve karşılıksız bir propagandadır.

Madenciliğin Artvin'i yok edeceği kocaman bir yalandır!

Madenciliğin Artvin'i yok edeceği; üretime, ilerlemeye, kalkınmaya karşı olanların uydurduğu kocaman bir yalandır. Böyle yaparak ülkemizi "namerde" muhtaç etmeye çalışmaktadırlar. Ancak, üreterek var olabiliriz. Madencilik gibi stratejik alanlarda da ilerlemeli ve ülkeye hizmet etmeliyiz.

Madene hayır diyenler Jeep'leriyle dağda piknik yaparken, baraj ve diğer şantiyelerden iş bittiği için boşa çıkmış, meslek sahibi Artvinli kardeşlerimiz iş arıyor ve şirketimize bir umut diyerek başvuru yapıyorlar. Maden başladığı zaman taşeronlarımızla birlikte yüzlerce işsiz için gün doğacak, memleketlerinde ekmek bulmanın, düzen kurmanın keyfini yaşayacaklar.

Yoksulluk Kader Değildir!

İşsizlik sorunu Artvin ve ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. İşsizlikle mücadele siyaset çevrelerinin, idarecilerin, STK'ların en önemli faaliyetlerinden birisi olmalıdır. Özellikle Artvin'de yaşayanların oylarıyla seçilen Milletvekillerinin bölgeye yatırım getirmek için çaba göstermeleri gerekmektedir.

Artvin'de yaşayanların oylarıyla Milletvekili seçilen Uğur Bayraktutan'ın bütün enerjisini maden projesine muhalefete ayırıyor olması da manidar bir durumdur. İlin gerçek gündemini tutmak, sorunlarını çözmek için çalışması gereken sayın vekil, adeta madenle yatıyor, madenle kalkıyor. Artvin toplumu bu "dolgu siyasetini" mutlaka görüyor ve değerlendiriyordur.

"Cerattepe geçilmez, Artvin yenilmez" sloganı ile yine popülist bir yaklaşım sergilenmektedir. Kurtuluş savaşına gönderme yapılan bu sloganın amacını olsa olsa "istemezük" zihniyeti açıklar. Biri Artvinli diğeri Rizeli öz be öz Türk firmaları tarafından yürütülen, Artvin ve ülkemiz için hayırlı olan Cerattepe projesi için üretilen bu ve diğer hükümsüz sloganlar emin olunuz bir süre sonra unutulmaya mahkûmdur.

Sosyal Sorumluluk Projeleri devam ediyor!

Artvin'de faaliyet gösteren şirketimiz kurumsal kimliğinin bir gereği olarak Sosyal Sorumluluk Projelerine özel bir önem vermektedir. Festivaller, şenlikler, okullar, camiler, resmi kurumlar, dernekler, muhtarlar ve dezavantajlı kesimlerle sürekli bir iletişim eve dayanışma içerisinde hareket edilmektedir. Söz konusu kesimlerin taleplerini karşılamaya çalışmanın yanı sıra öncü projelerle de Artvin'deki yaşam kalitesini geliştirici faaliyetler yapılmaktadır.

Artvin'e daha kurulum süresince böylesi sosyal sorumluluk faaliyetleri yapan, bugün itibarıyla bünyesinde çalıştırdığı 42 kişinin 40'ı Artvinli olan firmanıza "katil şirket" yaftasını vurmak seviyesiz ve art niyetli kimselerin uydurmasından başka bir şey değildir.

Kafkasör Turizm Mekezi’nde yapımı planlanan 5 yıldızlı otel bir Sosyal Sorumluluk Projesidir.

Turizmi bir kalkınma alanı olarak gören Artvin'de, otuz yılı aşkın bir süre önce Turizm Merkezi ilan edilmesine rağmen Kafkasör bölgesinde beş yıldızlı bir turizm tesisi henüz yapılmamıştır. İlin belediyesi dahi devlet imkânlarıyla yaptığı tesisi şehirlerarası yol kenarına konumlandırmıştır.

Nitelikli konaklama tesisleri olmayan bir bölgede gerçek anlamda turizm hareketlerinin olmayacağı muhakkaktır. İşte bu noktada şirketimiz güçlü kurumsal yapısı ile Artvin'deki bu boşluğu doldurmayı bir Sosyal Sorumluluk Projesi olarak gündemine almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açacağı ilk ihalede 20 dönümlük bir alanda Artvin'deki ilk beş yıldızlı oteli Artvinli müteahhitlerle birlikte yapacağız. 7X24 düzeninde 12 ay hizmet verecek olan otelimizde yine yerel istihdam politikamız doğrultusunda onlarca Artvinli bay/bayan iş imkânına kavuşacak.

Sonuç

Açıklanan hususlar ve verilen bilgiler ışığında Cerattepe Bakır Madeni Projesi ile ilgili olarak o bölgede madencilik faaliyeti yapılamayacağına dair herhangi bir mahkeme kararının bulunmadığını, aksine şu anda sahada madencilik yapılabilmesi için tüm yasal koşulların yerine getirildiği ve bilimsel raporlarla desteklenerek proje için son derece kapsamlı bir ÇED raporu hazırlandığı ve ÇED olumlu kararı alındığı dikkate alınarak, Şirketimiz tarafından bu ÇED raporunda yer alan taahhütlere bire bir uyulacağını bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.

Tüm bunlara rağmen; yol kesmenin, bölgede çalışmayı engellemenin, araçları ateşe vermenin ve insanları tehdit etmenin Kanunlarımıza göre suç olduğunu da hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verdi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 11.07.2015 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Tartışmaların Merkezindeki Eti Bakı...
 » Artvin’de Gerilim Tırmanıyor...
 » Cerattepe’de Maden Çıkacak, Murgul’...
 » Chp Artvin İl Başkanından Çarpıcı A...
 » Tema Vakfından Cerattepe Ve Yeşil A...
 » Maden Kıskacında Artvin Paneli Yapı...
 » Artvin’de Çevre Ve Orman Konulu Pan...
 » Cerattepe Artvin’de Bir Kez Daha Ma...
 » Hes'lerle Macahel'de 150 Milyon Dol...
 » Adalet Artvin İçin Bir Kez “Haklısı...
 » Artvin Valisi Aydoğdu İle Giderayak...
 » Artvin’de Bizim Artvin Derneği Kuru...
 » Bayraktutan Meclis’te Cerattepe Geç...
 » Ak Parti İl Danışma Meclis Toplantı...
 » Trabzon Tso'da Ortak Akıl Toplantıs...
 » Artvin’de Cerattepe İçin Gergin Top...
 » Etibakır A.ş.’den Gazetecilere İfta...
 » Chp Cerattepe Bilirkişilerinin Peşi...
 » Merve Öztopaloğlu: ‘biz, Büyük Bir...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Hopa’da Korkutan Yangın...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...
 » Hopa Esnaf Odasında Osman Küçükali...
 » Arhavi Belediye Meclisinden Tarihi...
 » Sadece Diktatör’ün Artvin’de Yasakl...
 » Hopa’da Tutuklanan Efrayim Vayiç Se...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » 40 Bin İmzayı Tbmm Başkanlına Verdi...