E-imza’nızı Aldınız Mı?

07/01/2014 15:29

E-imza Almak İsteyen Atso Üyeleri Ve Diğer Ticaret Erbabı Uygun Ve Güvenli Bir Şekilde Elektronik İmzalarını Alabilecek.


Haber: Hayati AkbaşArtvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile uygulamaya giren E-İmza ve MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) hakkında bilgilendirme metni yayımlandı.

ATSO Basın Yayın ve Halkla İlişkiler kanalıyla yayımlanan bilgilendirme metninde; e-imza nedir? Neler getirmiştir, kanuni yükümlülükleri nelerdir, nerelerde kullanılır gibi konu başlıklarıyla, yakın bir zamanda uygulamaya giren MERSİS hakkında da bilgilere yer verildi. Bilgilendirmeye göre Oda Üyeleri ve diğer ticaret erbabı da ATSO’na başvurarak e-imza’larını uygun ve güvenli bir şekilde alabilecekler.

ATSO BİLGİLENDİRME METNİ

E-İMZA NEDİR?

• Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

• (5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu),

• Kabul tarihi 15. 01. 2004, Resmi Gazete sayı 25355, Resmi Gazete tarih 23. 01. 2004

• Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır (5. md. )

• Elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haizdir (22. md. )

• Oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir (23. md. )

Nasıl alınır?

• Başvuru sahibine çalışanlarımız tarafından NES Taahhütnamesi imzalatılır.

• Kimlik doğrulaması yapılır.

• Evraklar;

• Başvuru Formu,

• NES Taahhütnamesi,

• Kurum Faaliyet Belgesi,

• Başvuru sahiplerinin kimlik fotokopileri,

• Ödeme dekontu

Getirdikleri

• Kimlik Doğrulama

• Bütünlük

• İnkâr Edilmezlik

E- İmza ile Sağlanan Kamu Projeleri

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - MERSİS Projesi

• Sağlık Bakanlığı - TİTUBB Projesi

• Sermaye Piyasaları Kurulu - UVAP Projesi

• Sermaye Piyasaları Kurulu - genel e-imza uygulamaları

• Sosyal Güvenlik Kurumu - e-haciz projesi

• E-devlet Kapısı

• Sanayi Bakanlığı - Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi başvuruları,

• Adalet Bakanlığı - UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)

• Merkezi Kayıt Kurumu - Bilgi Güvenliği ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi

• Gelir İdaresi Başkanlığı - e-haciz projesi

• Gümrük Müsteşarlığı - Özet beyan ve detay beyanda e-imza kullanımı, e-belge uygulamaları

• Türk Patent Enstitüsü - e-imza ile marka başvurusu

• Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) - Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri

• Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü – uygulama programı

• Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) – şüpheli işlem bildirimleri

• TÜBİTAK-TEYDEB - e-imza ile proje başvurusu

• EPDK - Petrol Piyasası Bilgi Sistemi

• KİK/EKAP - e-ihale uygulaması

• Maliye Bakanlığı - e-fatura uygulaması

• Çevre ve Orman Bakanlığı - e-Çevre İzinleri Projesi

Özel Sektörde Kullanım alanları

• İzin-fazla mesai-performans-masraf onay formlarında,

• Banka talimatlarının e-imzalı olarak gönderilmesinde,

• Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,

• Elektronik arşivin e-imzalanmasında ve zaman damgalanmasında,

• Yöneticilerin e-imzalı e-mail gönderimlerinde,

• Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,

• İş akış sistemlerine entegrasyon ile tüm uygulamalarda,

• Toplu imzalama ihtiyaçlarında,

• İçerik üretilen her türlü mecrada; web sitelerde, Tasdik ve e-imzalayarak

Sağlanan Faydalar

• Ölçülebilir zaman ve para tasarrufu,

• Daha etkin ve güvenli bir ortamda bilgi alışverişi yapılabilmesi,

• En üst düzeyde müşteri güveni,

• İş akışlarının düzenlenmesi,

• Kâğıt ortamında gerçekleşen tüm işlemlerde tasarruf ve etkinlik,

• Azalan yönetim ve kurum içi iletişim giderleri,

• Sosyal paydaşlar arasında güven ağı,

• Yeni gelir kaynaklarının yaratılabilmesi,

• Kurumların kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla uygulamalarında karşılıklı işlerlik,

• Arşivleme kolaylığı

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS”, 19. 04. 2010 tarihi itibariyle hizmete alınmıştır. Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dâhil kişiliklere ait bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanmakta, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmektedir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesebatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir.

Sistemde öncelikle; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri, kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıf işletmeleri kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulmaktadır.

Ocak 2014 itibariyle fatura, perakende satış fişi, gider pusulası gibi belgelerde tacire ilişkin bilgilerin gösterilmesi zorunluluğu başlayacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezi gibi bilgilerin gösterileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde, kanunun ilgili maddesi gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2 bin 240 lira) uygulanacaktır. İlgili kanun maddesi gereğince şirket yetkililerinin MERSİS kaydını gerçekleştirmek için elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

MERSİS ile sağlananlar

MERSİS Projesi ile yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri online ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, şirketlerin yaşam süreçleri içinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları veya almaları muhtemel tescil, izin, patent ve belge işlemleri de kapsama dahil edilecektir. Bu işlemlerin, mersis. gumrukticaret. gov. tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi için işlem yapacak kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine haiz kişilerin) elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve e- imza

• Şirketlerde genel kurul, yönetim kurulu, ortaklar kurulu, müdürler kurulu ve diğer kurullarda kararlar e-imza ile alınabiliyor. (e-genel kurul, diğer kurullar)

• Gerçek kişi tacirler (şahıs şirketleri) elektronik defterlerini e-imza ile imzalayabiliyor. (e-defter)

• Şirket kayıtları ve mahkemeye delil olarak verilebilen her belge için e-imza kullanılabiliyor.

• Ticaret odalarının yayınladığı noter onaylı ticari sicil kayıtları e-imzalı gönderilebiliyor.

• Şirket adına imza yetkisine sahip kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen e-imza ile imzalama yapabiliyor.

• Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, yeni TTK’ nın zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda, e-imza ile yapılabiliyor. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de elektronik ortamda hazırlanabiliyor

• Kayıtlı Elektronik Posta - KEP’te hizmet sağlayıcı yetkisi ve düzenleme de e-imza ile gerçekleştirilebiliyor.

• Bankalar kişi ve kurumların e-postalarına doğrudan e-imzalı tebligat yapabiliyor (e-tebligat)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

• Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

• İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde/tebligatta bulunmak istiyorsanız,

• Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,

• Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız,

• E-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkâr edilememesini istiyorsanız.

E-İmza ve KEP Neden Önemlidir?

• 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 11. 1. 2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun'la, şirketleri yakından ilgilendiren, 7/a maddesi eklenmiştir.

• Eklenen bu maddeye göre; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 07.01.2014 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Atso E-imza Semineri Düzenledi...
 » Artvin'de Dernek Başkanları Topland...
 » Arhavi Tso’da Mersis Eğitim Seminer...
 » Hopa Tso Meclis Toplantısı Gerçekle...
 » Norm Fazlası Öğretmen Atamaları 5 A...
 » Tekkale Hes’e Yürütmeyi Durdurma Ka...
 » Hopa Hdp’den Başkan Kasımoğlu’na Ağ...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » Sınır Ticaretinde Yeni Düzenleme Ge...
 » Borçlar Kanunu 86 Yıl Sonra Yenilen...
 » Yayla Ve Köy Evlerine Standart Geli...
 » Hopa Tso Yılın Son Meclis Toplantıs...
 » Vergi Affı Yürürlüğe Giriyor...
 » Tır Kontrol Önlemlerine Yeni Düzenl...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Finans Sektörü Siber Saldırı Altınd...
 » Tarımcılardan Bir Fotoğraf Yarışmas...
 » Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik...
 » Artvin Emniyet Müdürlüğü Paspaort Ş...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...
 » Arhavi’de Kurdoğlu Ailesinin Acı Gü...