Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

19/09/2007 15:01

Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Geçtiğimiz Günlerde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Haber: Hayati AkbaşGümrük Müsteşarlığı tarafından, TIR Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliğin tam metni şöyle:

TIR UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23. 1. 2002 tarih ve 24649 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TIR Uygulama Tebliği'nin 19 uncu maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Türkiye'ye Giriş İşlemleri

1 – Türkiye'ye giriş noktasında görevli Gümrük Muhafaza Memuru gümrük sahasına giren TIR aracının giriş kaydını yapar.

2 – Pasaport Polisi tarafından sürücü pasaportuna giriş damgası vurulur ve TIR Denetleme Belgesi düzenlenerek sürücüye verilir.

3 – Kantarda tartılan TIR aracı için tartı fişi verilir.

4 – Başmüdürlükçe belirlenecek gümrük veya gümrük muhafaza personeli tarafından taşıtın dıştan muayenesi yapılarak, brandalı taşıtlarda brandanın yırtık veya sökük, kapalı römork ve konteynerlerde kırık, delik veya gizli bölme olup olmadığı, taşıt mühürlerinin sağlam veya koparılmış olup olmadığı ve TIR Karnesi'nde kayıtlı numara ve adede uygunluğu kontrol edilir ve TIR Karnesi üzerine uygun bulunduğuna dair şerh verilerek imzalanır. Kontrol sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde derhal TIR işlemleri ile ilgili servise bilgi verilir. "

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20'nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Muayene ile görevli memur, kontroller olumlu sonuç verdiği takdirde TIR Karnesinin giriş ve çıkış yapraklarının ve giriş parçası dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli kayıt ve meşruhatları vererek TIR Karnesi giriş yaprağını koparıp, TIR Karne cildini sürücüye teslim eder ve taşıtın varış veya çıkış gümrüğüne sevkini sağlar. "

MADDE 3– Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21– Taşıt, römork ve konteynerlerde;

a) İdare Amiri tarafından gerek duyulanlar,

b) Haklarında ihbar ya da kuvvetli bir şüphe bulunanlar,

c) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar,

d) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR Sözleşmesinin 2 no. lu ekinde belirlenen şekle uygun olmayan yama bulunanlar,

e) Kapalı römork veya konteynerlerde kırık, delik veya gizli bölme bulunanlar,

f) Tartıda tespit edilen ağırlığı ile TIR Karnesinde kayıtlı ağırlığı arasında farklılık olanlar veya eşya kıymeti çok düşük görülenler,

Durum idare amirine de haber verilmek suretiyle, oluşturulacak komisyon marifetiyle taşıt açılarak TIR Karnesi kapsamı eşya, masrafları taşımacıya ait olmak üzere, muayene edilir ve muayene sonucuna göre yapılan işlem hakkında tutanak tanzim edilir.

Yapılan muayene sonucunda, eşya TIR Karnesine uygun bulunduğu takdirde (takibatı gerektiren haller dışında) taşıt tekrar mühür altına alınır. TIR Karnesi ve dipkoçanlarının ilgili yapraklarına da gerekli meşruhatlar verilir.

TIR Karnesi himayesinde eşya taşıyan onaylanmış bir araçta tespit edilen önemli bozukluklar (sökülen veya yırtılan brandalar ile kırılan veya delinen römork ve konteyner) bulunursa araç TIR sözleşmesindeki gerekli teknik şartlara göre Gümrük İdaresi denetiminde tamir edilerek onay için öngörülen duruma getirilir. Buna ilişkin olarak Onay Belgesinin 11 no. lu bölümü Gümrük İdaresince doldurulmalıdır.

g) 1 – Türkiye üzerinden transit olarak başka ülkeye götürülmek veya Türkiye'deki bir varış gümrüğüne boşaltılmak üzere getirilen eşya için Uluslararası TIR Sözleşmesinin 8/5'inci maddesinde; "Kefil kuruluşun sorumluluğu, yalnız TIR Karnesinde yazılı eşyaya şamil olmayıp, aynı zamanda, bu Karnede yazılı olmamakla birlikte karayolu taşıtının mühürlü kısmında veya mühürlü konteynerde mevcut eşyayı da kapsayacak, fakat başka hiçbir eşyaya şamil olmayacaktır. " denilmektedir. Bu hükme göre, giriş gümrük idaresinde karayolu taşıtının mühürlü kısmında veya mühürlü konteynerdeki eşyalardan TIR Karnesinde beyan edilen miktara göre noksanlık veya fazlalık tespit edilmesi halinde bu tespit tutanağa bağlanarak durum TIR Karnesi üzerinde gösterilir, aynı zamanda bu tespitle ilgili olarak TIR/Transit Takip Programına da veri girişi yapılır, TIR Karnesinin varış gümrüğüne kadar kullanılacak yapraklarının "Eşya Manifestosu" bölümünde (9, 10 ve 11 no. lu bölümleri) noksanlık veya fazlalıkla ilgili miktar tespitleri kaydedilerek tasdiklenip sevk edilir.

2 – Yukarıda belirtildiği şekilde giriş gümrük idarelerince TIR Karnesinde beyan edilen miktara göre tespit edilen fazlalığa ilişkin eşyanın karayolu taşıtının veya konteynerin mühürlü kısmında bile olsa gizlenerek, saklanarak veya özel olarak yapılmış zula tabir edilen yerlerde bulunması halinde bu fıkranın 1 inci bendinde belirtildiği gibi işlem yapılmayıp 5607 sayılı Yasa hükümleri gereğince takibatta bulunulur. "

MADDE 4– Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti

"MADDE 28– a) Türkiye'den Çıkış Yapacak Taşıt Çıkış Gümrüğüne Geldiğinde;

1 – Saha giriş noktasında görevli Gümrük Muhafaza Memuru TIR aracının giriş kaydını yapar.

2 – Kantarda tartılan TIR aracı için tartı fişi verilir.

3 – Başmüdürlükçe belirlenecek gümrük veya gümrük muhafaza personeli tarafından taşıtın dıştan muayenesi yapılarak, brandalı taşıtlarda brandanın yırtık veya sökük, kapalı römork ve konteynerlerde kırık, delik veya gizli bölme olup olmadığı, taşıt mühürlerinin sağlam veya koparılmış olup olmadığı ve TIR Karnesi'nde kayıtlı numara ve adede uygunluğu kontrol edilir ve TIR Karnesi üzerine uygun bulunduğuna dair şerh verilerek imzalanır. Kontrol sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde derhal TIR işlemleri ile ilgili servise bilgi verilir.

4 – Pasaport Polisi tarafından sürücü pasaportuna çıkış damgası vurulur.

5 – Taşıt sürücüsü tarafından; TIR Karnesi, Karayolu Taşıtı Onay Belgesi, Denetleme Belgesi ve Tartı fişi ile diğer belgeler, gümrüğün TIR işlemleri ile ilgili servisine verilir.

b) Çıkış Gümrüğünde TIR Karnesi İşlemleri, Muayene ve Diğer İşlemler

1 – İbraz edilen TIR Karnesi ve diğer belgeler ilgili serviste kontrol edildikten sonra gelen eşyaya ilişkin TIR Karnesinin Volet–2 bilgileri TIR/Transit Takip Programına kaydedilerek, sistemin verdiği tescil numarası Volet–2 yaprağının ilgili bölümüne ve dipkoçanına kaydedilir. TIR Karnesinin ilgili bölümlerine gümrük idaresinin adı yazılarak gümrük mührü vurulur. Sistem tarafından atanması halinde muayene ile görevli memurun sicil numarası Volet-2 yaprağının ön yüzünde uygun bir yere kaydedilir.

İhraç eşyası ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın (serbest bölge veya antrepo çıkışlı) bir arada taşınması halinde TIR Transit Takip Programı'nda rejim TRANSİT olarak girilir.

2 – İbraz edilen TIR Karnesi ve eki belgeler ile taşıtın ve gerektiğinde eşyanın işlem ve denetimi Uluslararası TIR Sözleşmesi ve Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre yapılır.

3 – İhracat kaydıyla işlem gören TIR Karneleri sistem tarafından fiziki muayeneye sevk edilmediği ve taşıtın dış kontrolünde bir uygunsuzluk veya tescil işlemi yapan memur tarafından yapılan incelemede belgelerinde şüpheli bir durum bulunmadığı takdirde, TIR Transit Takip Programı'nda TIR Karnesi onay işlemi yapıldıktan sonra TIR Karne çıkış (Volet-2) yaprağı kopartılıp, TIR Karne cildi sürücüye verilerek taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

Taşıtın dış kontrolünde bir uygunsuzluk veya belgelerinde şüpheli bir durum bulunduğu takdirde idare amiri tarafından TIR Transit Takip Programı'nda yapılacak değişiklik ile TIR Karnesi fiziki muayeneye sevk edilmek suretiyle işlemler ikmal edilir.

4 – Bilgisayar sistemi bulunmayan gümrük idarelerinde; Gümrük İdare Amirince TIR Karnesi çıkış (Volet–2) yaprağı üzerine;

TIR Karnesinin tescili için ilgili servisine,

Gerekli muayenenin yapılması için muayene ile görevli memura,

Lüzumu halinde mühür tatbiki için görevli memura, havale verilir.

5 – Muayene ile görevli memur, kendisine havale edilen TIR Karnesini aldıktan sonra, şüphe veya ihbar durumuna göre kontrolün kapsamını belirler.

Kontrol sonucunda bir usulsüzlük bulunmadığı takdirde TIR Karnesi çıkış (Volet-2) yaprağının ve dipkoçanının ilgili bölümlerine muayene ile görevli memurca gerekli çıkış meşruhatı verilir. TIR Karne çıkış (Volet-2) yaprağı kopartılıp, TIR Karne cildi sürücüye verilerek taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

6 – Sürücüde bulunan iki nüsha denetleme belgesine gerekli meşruhat verildikten sonra bir nüshası polise verilir, bir nüshası da gümrükte saklanır.

7 – İç gümrüklerde tescilli çıkış beyannamelerinin kapanması için Özet Beyan Modülünden "Uzaktan Teyit" yöntemi ile TIR Karnesi yaprakları üzerinde yer alan ve iç gümrüklere ait tüm özet beyanın 16 haneli tescil numaralarını girerek ilgili özet beyanları kapatılır.

Bilgisayar sistemi bulunmayan çıkış gümrük idarelerinde ise, TIR Karnesi kapsamındaki ihraç eşyasının çıkışının yapılması ile birlikte, hareket gümrük idarelerine bilgisayar sisteminde olsun ya da olmasın teyit işlemi, birer teyit yazısı (faks) ile yapılır. "

MADDE 5– Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 29– Taşıt, römork ve konteynerlerden;

a) İdare Amiri tarafından gerek duyulanlar,

b) Haklarında ihbar ya da kuvvetli bir şüphe bulunanlar,

c) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar,

d) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR Sözleşmesinin 2 no. lu ekinde belirlenen şekle uygun olmayan yama bulunanlar,

e) Kapalı römork veya konteynerlerde kırık, delik veya gizli bölme bulunanlar,

f) Tartıda tespit edilen ağırlığı ile TIR Karnesinde kayıtlı ağırlığı arasında farklılık olanlar veya eşya kıymeti çok düşük görülenler,

Durum idare amirine de haber verilmek suretiyle, oluşturulacak komisyon marifetiyle taşıt açılarak TIR Karnesi kapsamı eşya, masrafları taşımacıya ait olmak üzere, muayene edilir ve muayene sonucuna göre yapılan işlem hakkında tutanak tanzim edilir.

1 – Bu muayenede TIR Karnesi ve diğer belgelerdeki kayıtların uygun bulunduğu ve herhangi bir kaçakçılık olayının olmadığının gümrükçe anlaşılması halinde TIR Karnesi işlemi sonlandırılır. Taşıta tekrar mühür tatbik edilerek çıkışına izin verilir.

2 – Yapılan muayene sonucu eşyada noksanlık bulunduğu takdirde TIR işlemi sonlandırılmaz, gerekli kanuni işlemlere geçilerek, durum Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.

3 – Yapılan muayene sonucu eşyada fazlalık bulunduğu takdirde; Türkiye üzerinden transit olarak başka ülkeye götürülmek üzere getirilen eşya için Uluslararası TIR Sözleşmesinin 8/5 inci maddesi hükmüne göre, TIR Karnesinde kayıtlı eşyadan fazla tespit edilen eşya TIR Karnesinin "Eşya Manifestosu" bölümünde (9, 10 ve 11 nolu bölümlerine) gösterilip tasdiklenmek suretiyle çıkışı sağlanır. "

MADDE 6– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 19.09.2007 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Tır Uygulama Tebliğinde Yeni Değişi...
 » Tır Kontrol Önlemlerine Yeni Düzenl...
 » Tır İşlemlerine İlişkin Gümrük Gene...
 » Sınır Ticaretinde Yeni Düzenleme Ge...
 » Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Bell...
 » Norm Fazlası Öğretmen Atamaları 5 A...
 » Artvin'de Dernek Başkanları Topland...
 » 2012 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esa...
 » E-imza’nızı Aldınız Mı?...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin’de Define Arama Yönetmeliği...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı Ka...
 » Artvin’de Gerçeğini Aratmayan Kbrn...
 » Vergi Affı Yürürlüğe Giriyor...
 » Gümrüklerde Fazla Çalışma Ücretleri...
 » Oy Kullanırken Nelere Dikkat Edilme...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mayıs Ayı K...
 » Artvin Kamu Sen’den Ağır Eleştiri...
 » Bimer’i Arıyorum, Yasal Hakkımı Kul...
 » Gürcistan’a Seyahat Eden Tüm Türk V...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Cankurtaran Yine Can Aldı...
 » Artvin Hopaspor Yönetiminden Teşekk...
 » Balıkçı Barınağı Girişindeki Sorun...
 » Rize - Artvin Havalimanı 2020’de Uç...
 » Kemalpaşa’da Jandarmadan Kaçakçılar...
 » Çay Üreticisinin Sorunları Tbmm’ye...
 » T.c. Batum Başkansolosluğuna Atanan...
 » Torun Ve Evlat Özlemlerini Giderdil...
 » Partilerinin Grup Toplantısına Katı...
 » Kemalpaşa’da İlk Muhtarlar Toplantı...