Artvin İl Genel Meclisi Aralık Ayı Kararları Açıklandı

24/12/2013 11:42

İl Genel Meclisi, Gündeminde Bulunan 10 Gündem Maddesini Ele Alarak Karara Bağladı.


Haber: Hayati Akbaşİl Genel Meclisi Aralık ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı

Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Temiz ve başkan vekillerinin

Başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 10 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Aralık ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1:İl Özel İdaresince ön projesi hazırlanan İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarıbudak Köyü

(Sarsıhev Mezrasının) İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve

Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :

İl Genel Meclisimizin 13/11/2013 tarih ve 122 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresince ön projesi hazırlanan İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarıbudak Köyü (Sarsıhev Mezrasının) İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen 29/11/2013 tarih ve 27 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarıbudak Köyü Karapınar mevkiindeki Q=0, 15 lt/sn verimli membanın Q=0. 15 lt/sn kısmının İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sarıbudak Köyü (Sarsıhev Mezrasının) içmesuyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine itiraz bulunmadığından, itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Yusufeli Yüncüler İlkokulu

duvarının yıkılması sonucu kişiye vermiş olduğu zararın giderilebilmesi için Yusufeli Köylere

Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu

raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 26/11/2013 tarih ve 131 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Yusufeli Yüncüler İlkokulu duvarının yıkılması sonucu kişiye vermiş olduğu zararın giderilebilmesi için Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ödenek aktarılması ile ilgili düzenlenen 29/11/2013 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Yusufeli İlçesi Yüncüler Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle Yüncüler İlkokulu duvarının yıkılması sonucu Sabit TAŞ’a ait ahır ve samanlığın yıkıldığı bu nedenle kişi maddi zarara uğradığından, ilgili kişinin mağduriyetinin giderilebilmesi için Artvin İl Özel İdaresi 2013 yılı bütçesinin 44. 08. 42. 00. 00/09. 01. 02. 02/05/06. 05. 00. 00 Yapım Giderleri harcama kalemindeki mevcut ödenekten 10. 000, 00. -TL ödeneğin Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca geri iade edilen

Artvin İli, Merkez İlçesi, Alabalık Köyü sınırları içerisinde Dağlar Enerji Elektrik Üretim Anonim

Şirketi tarafından yapımı planlanan “Kalecik Regülatörü ve HES” projesi İmar Planına askı süresince

yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun yeniden görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 27/11/2013 tarih ve 132 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca geri iade edilen Artvin İli, Merkez İlçesi, Alabalık Köyü sınırları içerisinde Dağlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan “Kalecik Regülatörü ve HES” projesi İmar Planına askı süresince yapılan itirazın yeniden görüşülmesi ile ilgili düzenlenen 29/11/2013 tarih ve 28 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Merkez İlçesi, Alabalık Köyü sınırları içerisinde Dağlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan 25, 5 MWm kurulu güce sahip Kalecik Regülâtörü ve Hidroelektrik santrali projesi İl Genel Meclisimizin 11/10/2013 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 11/10/2013-11/11/2013 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edildikten sonra Alabalık Köyü sakinleri adına Avukat Bedrettin KALIN tarafından verilen itiraz dilekçesinde bahsi geçen;

Mevcut değirmen, sulama kanalı ve tarım arazilerinin bir kısmının gösterilmediği ifade edilmiştir. Ancak hazırlanan imar planı, “Kalecik Regülâtörü ve HES” projesine ait olup tüm Köyü kapsamamaktadır.

İletim tünelinin geçtiği alanda canlı heyelan alanlarının yer aldığı belirtilerek, tünel yapımı sırasında meydana gelecek olan patlatmaların etkisi ile yerleşim alanlarının zarar göreceği ifade edilmiş, ancak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden gelen 31/10/2011 tarih ve 1569 sayılı yazı ile proje güzergahında “Afete Maruz Bölge” kararı bulunmadığı belirtilmiştir ve 04/07/2013 ve 22/08/2013 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında iletim tünelinin yer aldığı güzergah, UOA (Uygun Olmayan Alan) değil, ÖA-2. 1 (Önlemli Alan 2. 1) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca plan notlarında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Alabalık Köyü sakinleri adına Avukat Bedrettin KALIN tarafından verilen itiraz dilekçesinin tarihinin 07/11/2013 olmasına rağmen Artvin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünce 12/11/2013 tarih ve 29375 kayıt numarası ile İl Özel İdaresine havale edildiği, ayrıca Alabalık Köyü Muhtarlığınca verilen 25/11/2013 tarihli dilekçe gereği yapılmak üzere D. S. İ. Bölge Müdürlüğüne ve İl Özel İdaresine havale edilmiştir. Bu nedenle yapılan itirazların askı süresi içerisinde yapılmadığı görülmüştür.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı itirazın reddedilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (5 pafta) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (6 pafta), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4:İl Genel Meclisimizin 05/01/2011 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan Artvin İli, Merkez

İlçesi, Ormanlı Köyü İmar Planının, Artvin-Borçka Karayolunu Ormanlı Köyüne bağlayan Taşıt

Yolu ile ilgili hazırlanan imar planı tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. Maddesi

hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 28/11/2013 tarih ve 133 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli, Merkez İlçesi, Ormanlı Köyü İmar Planının, Artvin-Borçka Karayolunu Ormanlı Köyüne bağlayan Taşıt Yolu ile ilgili hazırlanan imar planı tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen 29/11/2013 tarih ve 29 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Merkez İlçesi Ormanlı Köyü imar planı sınırları içerisinde 2 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 12 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 05/01/2011 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanmış olup, imar planı sınırları içerisinde F47-c-01-b-1-d paftasında yer alan Artvin-Borçka Karayolunu Ormanlı Köyüne bağlayan 10 (On) metre genişliğinden Taşıt Yolu ile planlanmıştır.

Ancak; Artvin-Borçka Karayolunu Ormanlı Köyüne bağlayan mevcut yol ile planda yer alan yol güzergâhının farklı olması, planda gösterilen yolun mevcut duvarlardan dolayı kullanıma açılmasının zor ve maliyetli olması, ayrıca Borçka-Artvin Karayolunun Çoruh nehri kısmında yer alan kullanımların geçiş yolu izni konusunda problem yaşanması gerekçeleri ile imar planı değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle yukarıda yazılı sebeplerden dolayı Artvin-Borçka Karayolunu Ormanlı Köyüne bağlayan 10 (On) metrelik taşıt yolunun mevcut kullanıma alınması için 1/5000 ölçekte F47-c-01-b paftada ve 1/1000 ölçekte F47-c-01-b-1-d paftada hazırlanmış olan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5:Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde Eyner Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi

tarafından yapımı planlanan Taşlıkaya Regülatörü ve Hidroelektrik santrali projesinin 1/5000 ölçekli

Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun

10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun

görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 25/11/2013 tarih ve 130 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde Eyner Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan Taşlıkaya Regülatörü ve Hidroelektrik santrali projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen 29/11/2013 tarih ve 30 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi gereğince Kasım ayında İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe ve Komisyon çalışmaları devam ettiğinden, Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde Eyner Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan Taşlıkaya Regülatörü ve Hidroelektrik santrali projesi alanına gidilemediğinden düzenlenecek raporun Ocak ayı toplantısında görüşülmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6:3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve

Görevleri Hakkındaki Kanununun 19. maddesi gereğince Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliği için 2 asil

ve 2 yedek üyenin belirlenmesi.

K A R A R : 9 Aralık 2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereğince “. . . hayırsever vatandaşlar arasından İl Genel Meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alır…. ” denildiğinden Mütevelli Heyeti üyeliği için Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinden 2 asil ve 2 yedek üye Murgul İlçesinde Kanunda belirtilen amaçlara yönelik sivil toplum kuruluşu bulunmadığından 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi için isimler üzerinde yapılan açık oylama neticesinde,

Artvin Merkez İlçeden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Orhan AYDEMİR 1-Hakan URAL

2-Erkan YAZAN 2-Hasan GÜNALDI

Ardanuç İlçesinden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Coşkun ÖZTÜRK 1-Hüsnü KARAÖRS

2-Öner AVCI 2-Yusuf KAPLAN

Arhavi İlçesinden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Ekrem SARIBAŞ 1-Cengiz KURDOĞLU

2-Sadık YILDIZBAYRAK 2-Tolga ÇAĞ

Borçka İlçesinden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Hasan ÖZTÜRK 1-Vehbi ŞENTÜRK

2-İsmail HOŞGÖR 2-Abdurrahman KURTULUŞ

Hopa İlçesinden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Nizamettin KÜÇÜK 1-Süleyman ÜÇÜNCÜ

2-Hikmet ALTUNKAYA 2-Osman BELLİ

Murgul İlçesinden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Hasan DİLBEROĞLU 1-Serdar SILACI

2-Eser DEMİRCİ 2-Adnan YILDIRIM

3-Osman TOPLU 3-İbrahim ÖZER

Şavşat İlçesinden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Asker DEDE 1-Turgut GÜLCAN

2-Hüseyin KARAHAN 2-Hafit DEMİR

Yusufeli İlçesinden;

Asil Üyeler : Yedek Üyeler :

1-Mehmet POLAT 1-Ahmet ŞİMŞEK

2-Mustafa YAZICI 2-Nusret DURU’nun Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilmelerine, yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7:10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel

İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm işçi kadro

cetvellerinin yeniden belirlenmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesine istinaden, İl Özel İdaresinde çalışan sürekli işçi kadrolarından emeklilik nedeniyle boşalan kadro cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8:10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel

İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca iptal ve ihdas

edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden,

Teknik Hizmetler Sınıfında Tekniker kadrosunda bulunan Mahmut GÜRBÜZ 1. dereceli İhale ve Satınalma Müdürlüğü kadrosuna,

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Şef kadrosunda bulunan Dilek KILIÇ ALTUN 1. dereceli Ayniyat Saymanlığı kadrosuna,

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda bulunan Murat ÇELİK Teknik Hizmetler Sınıfında 7. dereceli Tekniker kadrosuna,

Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü kadrosunda Polis Memuru olarak görev yapan Fetullah KIRKPINAR Valilik Makamının 20/09/2013 tarihli Personel Hareketleri Onayı ile naklen tayinle İl Özel İdaresine 3. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atanmış olup 02/12/2013 tarihinde görevine başlaması,

Sözleşmeli Personel İnşaat Mühendisi Murat ÇAĞLI 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 3. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Harita Mühendisi Mustafa BİLGİN 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 6. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Harita Mühendisi Volkan ÖZDREMİR 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 7. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Ziraat Mühendisi Süleyman ÖZER 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 7. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Maden Mühendisi Nihat ÖZBAYRAK 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Makine Mühendisi Erhan BAYDAR 6495 sayılı Kanunun 8. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Şehir Plancısı Burcu İNAL YAZICI 6495 sayılı Kanunun 8. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Mimar Selim BALCI 6495 sayılı Kanunun 8. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel İnşaat Mühendisi Ercan POLAT 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Harita Mühendisi Temel Tahir TURGUT 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Jeoloji Mühendisi Servet ÇELEBİ 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Çevre Mühendisi Duygu AVCIOĞLU PEHLİVAN 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Mühendislik kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Sosyolog Berna ELDEMİR 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli Sosyolog kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Programcı Fatih Tolga YAVUZAY 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 7. dereceli Programcı kadrosuna,

Sözleşmeli Personel Programcı Gökhan POLAT 6495 sayılı Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında 7. dereceli Programcı kadrosuna,

2013 yılı Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Yerleştirme Sınavına göre Hilal Yaralı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmasının Meclisin bilgisine sunulmasına, ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadroların iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9:Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü zamanında Bina ve Mal Bakıcısı kadrosunda Bekçi

olarak çalışmakta olan kişilerin üzerine kayıtlı 8 adet ruhsatlı silahın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve

Bıçaklar Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Ek 3, 8 ve 9. maddelerine istinaden

Artvin Emniyet Müdürlüğüne devredilmesi.

K A R A R : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Ocak 2005 tarih ve 25710 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, Kanun gereği Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri kapatılarak İl Özel İdarelerine devredilmiş olup,

Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü zamanında Bina ve Mal Bakıcısı kadrosunda Bekçi olarak çalışmakta olan kişilerin üzerlerine kayıtlı 8 adet ruhsatlı silah kurum deposunda muhafaza edilmiş, silahların durumu ile ilgili 25/09/2013 tarih ve 8371 sayılı onayı ile kurulan Komisyon tarafından raporda kullanılmayacak durumda bulunan silahların ekonomik ömrünü doldurmuş olmaları nedeniyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin Ek. 3. maddesinin 8 ve 9. maddelerine göre "Demirbaş silaha ihtiyacı kalmayan kurum veya işyerlerine ait silahlar bu Yönetmelik hükümlerine göre durumları uygun olan kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak devredilebilir "denildiğinden, İl Özel İdaresi deposunda muhafaza edilen 8 adet ruhsatlı silahın Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne devredilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10:Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Köyü Revizyon İmar Planı içerisinde İlim Yayma

Cemiyetine ait 1135 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi

Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R : İlim Yayma Cemiyeti tarafından İl Özel İdaresine verilen 05/12/2013 tarihli dilekçeye istinaden, Artvin İli, Merkez İlçesi Seyitler Köyü Revizyon İmar Planı içerisinde 1/1000 ölçekte F47-c-07-b-2-a paftada yer alan ve İlim Yayma Cemiyetine ait 1135 nolu parselde yapılaşma koşulu 15. 50 olan kat yüksekliğinin (hmax) mevcut eğilimden dolayı değiştirilerek serbest yapılması talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Ç. P.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 24.12.2013 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Kararları A...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » İl Genel Meclisi Aralık Ayı Kararla...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Kasım Ayı İl Genel Meclisi Kararlar...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı M...
 » İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı T...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mayıs Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin Nisan Ayı İl Genel Meclisi K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Arhavi Bir Çınarını Daha Kaybetti...
 » Kemalpaşa’ya 150 Yataklı Bölge Hast...
 » Hopa İlçe Emniyet Müdürünü Allah Ko...
 » Lüks Artvin Seyahat Mercedes'i Terc...
 » Borçkaspor’dan Hopaspor'a Destek...
 » Artvin’de Chp Kongreleri Tamamlandı...
 » Kaymakam Görükmez’den Hopaspor Futb...
 » 7,7 Milyar Liralık 375 Eser Hizmete...
 » Hopa Akparti İlçe Başkanı İlyas Güv...
 » Koop 2017 Fuarı...