İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Kararları Açıklandı

15/12/2012 15:05

Artvin İl Özel İdare İl Genel Meclisi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Kararları Açıklandı.


Haber: Tolga GülArtvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 18 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Temiz ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 18 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı. Yılsonu değerlendirmesi kapsamında 20 gün süren meclis kararları şu şekilde gündeme alındı.

Kasım ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İlimiz Özel İdaresinin 2013 yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin tetkik

ve karara bağlanması.

K A R A R : İl Encümenimizin 18/09/2012 tarih ve 115 sayılı kararı ile tetkik ve tasdiki için Meclisimize tevdii olunan; İlimiz Özel İdaresinin 2013 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 2013 yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince 2013 yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun, Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin süresi içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin 17. maddesinin

(j) bendine istinaden Eğitim Bölgesi Danışma Kuruluna 1 üye belirlenmesi.

K A R A R : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/10/2012 tarih ve 6737 sayılı yazılarına istinaden, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Kurulları Yönergesinin 17. maddesinin (j) bendi gereğince Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu oluşturulacağından, Yerel Yönetimi temsilen İl Genel Meclisi üyelerinden 1 üyenin belirlenmesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Kurulları Yönergesinin 17. maddesinin (j) bendi gereğince, Eğitim Bölgesi Danışma Kuruluna yerel yönetimi temsilen İl Genel Meclisi üyelerinden Selman GÜNEY’in görevlendirilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3: Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde yapımı

planlanan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezi İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar sonucu İl Genel

Meclisimizce alınan 05/10/2012 tarih ve 101 sayılı karara istinaden, Türkiye Elektrik İletim Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden gelen cevabı yazının

görüşülmesi.

K A R A R : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde yapımı planlanan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezi projesinin Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 03/07/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 24/07/2012-24/08/2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmış ve askı süresince gelen itirazlar İl Genel Meclisimizce değerlendirilerek alınan 05/10/2012 tarih ve 101 sayılı karara istinaden, kamulaştırma sınırı dışında kalan arazilere ulaşımın bu alandan sağlandığı, ayrıca buradan geçecek olan yüksek gerilim hatları tehlike arzettiğinden bu yerlerin kullanılamayacağı gözönünde bulundurularak 154 kV Artvin II. Trafo Merkezinin yapımı için alternatif alanların araştırılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 01/11/2012 tarih ve 5127 sayılı yazılarında alternatif alanların araştırılması ile ilgili gerekçelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4: 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel

İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm işçi kadro

cetvellerinin yeniden belirlenmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesine istinaden İl Özel İdarelerinde çalışan sürekli işçi kadrolarından emeklilik nedeniyle boşalan kadro cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5: Artvin Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığınca verilen dilekçeye istinaden, Mülkiyeti İl

Özel İdaresine ait Gazi Temel İlköğretim Okulu Sıra Dükkânlarından 2 ve 4 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl

Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi gereğince tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun

görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 01/10/2012 tarih ve 93 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Artvin Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığınca verilen dilekçeye istinaden, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gazi Temel İlköğretim Okulu Sıra Dükkanlarından 2 ve 4 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi gereğince tahsisi ile ilgili düzenlenen 09/10/2012 tarih ve 14 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin Merkez Çarşı Mahallesi, Halkevi Caddesi üzerinde Gazi Temel İlköğretim Okulu Sıra Dükkânlarındaki 2 ve 4 nolu işyerinde faaliyet gösteren Artvin Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığının 2011 ve 2012 yıllarına ait kira bedellerinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ve 2 adet işyerinden 2 nolu işyerinin kira sözleşmesinin 31/12/2012 tarihi itibariyle fesh edilerek 4 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f maddesi hükümleri uyarınca Artvin Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanlığına ücretsiz tahsisine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan

araç ve iş makinelerinden, 3 adet Mercedes LK 1513 Damperli Kamyon ile 1 adet Komatsu marka

Greyderin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Arhavi Belediye

Başkanlığına devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 04/10/2012 tarih ve 99 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden, 3 adet Mercedes LK 1513 Damperli Kamyon ile 1 adet Komatsu marka Greyderin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Arhavi Belediye Başkanlığına devri ile ilgili düzenlenen 11/10/2012 tarih ve 15 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Arhavi Belediye Başkanlığının 14/09/2012 tarih ve 1354 sayılı yazılarına istinaden, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir başlıklı 31. maddesine istinaden “Kayıtlara alınış tarihi itibariyle beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyulan idarelere bedelsiz devredilebilir. ” denildiğinden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucunda makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden; 3 adet Mercedes marka LK 1513 Damperli Kamyon ile 1 adet Komatsu marka Greyderin Arhavi Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devrine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (b) bendi ve 10. maddesinin

(k) bendine dayanılarak hazırlanan Artvin İli İnşaat Harfiyat Kazı Kontrol ve Tarife Yönetmeliğinin

Geçici 1. maddesinde değişiklik yapılması.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (b) bendi ile 10. maddesinin (k) bendine dayanılarak hazırlanan ''Artvin İli İnşaat Harfiyat Kazı Kontrol ve Tarife Yönetmelik'' taslağı ve ücret tarifesi İl Genel Meclisimizin 02/10/2012 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanmış ve 11/10/2012 tarihli yerel gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Artvin İli İnşaat Harfiyat Kazı Kontrol ve Tarife Yönetmeliği kapsamında, Geçici 1. maddede "Bu Yönetmelik çıkmadan önce ruhsat ve izinlerini almış olan hidroelektrik santralleri tünel kazı bedelleri alınmamışsa ilgili birim tarafından tahakkuk ettirilerek bedeli tahsil edilir" ifadesine yerine, "Bu Yönetmelik çıkmadan önce ruhsat ve izinlerini almış olan hidroelektrik santrallerinden, iletim kanalı ve tünel kazı bedelleri alınmamışsa ilgili birim tarafından tahakkuk ettirilerek bedeli tahsil edilir" olarak değiştirilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.Madde 8: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Arhavi İlçesi, Yemişlik Mahallesi, Cami civarı mevkiinde

bulunan 1129, 70 M²’lik taşınmazın Çok Amaçlı Spor Salonu yapılmak üzere Yemişlik Mahalle

Muhtarlığına tahsis edilmiş, ancak sözkonusu taşınmaz amacına uygun olarak kullanılmadığından,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisin kaldırılması.

K A R A R : Arhavi Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 04/10/2012 tarih ve 1230 sayılı yazılarına istinaden, İl Genel Meclisimizin 05/05/2010 tarih ve 50 sayılı kararı ile Çok Amaçlı Spor Salonu yapılmak üzere ve 2 yıl içerisinde inşaatın bitirilmesi koşuluyla 15 yıllığına Arhavi İlçesi Yemişlik Mahalle Muhtarlığına tahsis edilen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Arhavi İlçesi Yemişlik Mahallesi Cami civarı mevkiinde bulunan 358 ada 1 parsel noda tapuya kayıtlı 1. 129, 70 M²’lik taşınmaz üzerinde şimdiye kadar herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiş olduğundan sözkonusu taşınmazın, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 9/c. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddelerine istinaden tahsisin kaldırılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: İlimiz Merkez İlçesine bağlı Hamamlı Köyü Sıralan Mahallesinin İçme Suyu ihtiyacının

karşılanmak üzere memba tahsis kararı alınması.

K A R A R : İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan İlimiz Merkez İlçesine bağlı Hamamlı Köyü Mimlikat mevkiindeki Q=0. 35 lt/sn verimli membanın Q=0. 35 lt/sn kısmının, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Hamamlı Köyü Sıralan Mahallesinin İçme Suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisi ile ilgili düzenlenen dosya muhteviyatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (b) bendi ve 10. maddesinin (k) bendine dayanılarak hazırlanan Artvin İli İnşaat Harfiyat Kazı Kontrol ve Tarife Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 13/11/2012 tarih ve 111 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (b) bendi ve 10. maddesinin (k) bendine dayanılarak hazırlanan Artvin İli İnşaat Harfiyat Kazı Kontrol ve Tarife Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili düzenlenen 15/11/2012 tarih ve 16 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (b) bendi ile 10. maddesinin (k) bendine dayanılarak hazırlanan ''Artvin İli İnşaat Harfiyat Kazı Kontrol ve Tarife Yönetmelik'' taslağı ve ücret tarifesi İl Genel Meclisimizin 02/10/2012 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanmış ve 11/10/2012 tarihli yerel gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ancak Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinin uygulanmasında eksiklikler tespit edildiğinden madde metninin aşağıda gösterildiği üzere;

Geçici Madde 1-(Eski Hali) “Bu yönetmelik çıkmadan önce ruhsat ve izinlerini almış olan hidroelektrik santralleri tünel kazı bedelleri alınmamışsa ilgili birim tarafından tahakkuk ettirilerek bedeli tahsil edilir. ”

Geçici Madde 1-(Yeni Hali) "Bu Yönetmelik çıkmadan önce ruhsat ve izinlerini almış olan hidroelektrik santrallerinden, iletim kanalı ve tünel kazı bedelleri alınmamışsa ilgili birim tarafından tahakkuk ettirilerek bedeli tahsil edilir" şeklinde değiştirilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.Madde 11: 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm işçi

kadro cetvellerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 08/11/2012 tarih ve 108 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca norm işçi kadro cetvelleri ile ilgili düzenlenen 16/11/2012 tarih ve 17 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel idareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan işçi personeller için 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden; İl Özel İdarelerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle memur ve işçi kadro sayısının; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibariyle kendileri için belirlenmiş olan toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir. denildiğinden,

Emeklilik nedeniyle boşalan; 1 adet Atölye Ustası, 1 adet Asfalt Ustası, 1 adet Atölye Usta Yardımcısı, 5 adet İş Makinesi Operatörü, 1 adet İş Makinesi Yağcısı, 2 adet Şoför, 1 adet Kaloriferci, 1 adet Ateşleyici ve 1 adet Düz İşçi olmak üzere toplam 14 kadronun iptal edilerek,

3 dolu Ateşleyici, 13 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Elektrik Teknisyeni, 1 dolu Köy Tesisler Teknisyeni, 1 dolu Nivocu, 4 dolu Sürveyan, 6 dolu Tabancacı, 1 dolu Temizlik İşçisi, 1 adet dolu Topoğraf, 44 dolu Usta, 28 dolu Düz İşçi, 9 dolu Aşçı, 82 dolu Operatör, 7 dolu Yağcı, 6 dolu Şoför7 dolu Ustabaşı olmak üzere toplam 214, 3 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Temizlik İşçisi, 7 dolu İşçi olmak üzere Özürlü kadrosunda toplam 11, 1 dolu Ateşleyici, 2 dolu Bina ve Mal Bakıcısı, 1 dolu Büro Görevlisi, 1 dolu Sürveyan, 1 dolu Usta, 1 dolu İşçi, 1 dolu Şoför Eski Hükümlü kadrosunda toplam 8 olmak üzere mevcut Sürekli İşçi kadrosunun yukarıda gösterildiği üzere 233 olarak yeniden belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 12: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Arhavi İlçesi, Yemişlik Mahallesi, Cami civarı mevkiinde

bulunan 1129, 70 M²’lik taşınmazın Çok Amaçlı Spor Salonu yapılmak üzere Yemişlik Mahalle

Muhtarlığına tahsis edilmiş, ancak sözkonusu taşınmaz amacına uygun olarak kullanılmadığından,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisin kaldırılması ile

ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 14/11/2012 tarih ve 112 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Arhavi İlçesi, Yemişlik Mahallesi, Cami civarı mevkiinde bulunan 1129, 70 M²’lik taşınmazın Çok Amaçlı Spor Salonu yapılmak üzere Yemişlik Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmiş, ancak sözkonusu taşınmaz amacına uygun olarak kullanılmadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisin kaldırılması ile ilgili düzenlenen 19/11/2012 tarih ve 18 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Arhavi Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 04/10/2012 tarih ve 1230 sayılı yazılarına istinaden, İl Genel Meclisimizin 05/05/2010 tarih ve 50 sayılı kararı ile Çok Amaçlı Spor Salonu yapılmak üzere inşaatın 2 yıl içerisinde bitirilmesi koşuluyla 15 yıllığına Arhavi İlçesi Yemişlik Mahalle Muhtarlığına tahsis edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Arhavi İlçesi Yemişlik Mahallesi Cami civarı mevkiinde bulunan 358 ada 1 parsel noda tapuya kayıtlı 1. 129, 70 M²’lik taşınmaz üzerinde bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

İl Genel Meclisimizin 05/05/2010 tarih ve 50 sayılı kararı ile Arhavi İlçesi Yemişlik Mahalle Muhtarlığına 15 yıllığına tahsis edilen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Arhavi İlçesi Yemişlik Mahallesi Cami civarı mevkiinde tapuda 358 ada 1 parselde kayıtlı 1. 129, 70 M²’lik taşınmaz üzerinde bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığından, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 9/c. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddelerine istinaden Arhavi İlçesi Yemişlik Mahalle Muhtarlığına yapılan tahsisin kaldırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 13: İl Özel İdaresine ait Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasının 1. katında bulunan

18, 72 M²’lik 5 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64/d. maddesi hükümleri

uyarınca Artvin İli Merkez İlçesi Yedigözeler Grubu İçmesuyu Bakım Onarım İşletme Birliğine

tahsisi.

K A R A R : Artvin İli Merkez İlçesi Yedigözeler Grubu İçmesuyu Bakım Onarım İşletme Birliğinin 22/10/2012 tarihli yazılarına istinaden, Birliğin faaliyetlerini yürütülebilmek için mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin Merkez Çarşı Mahallesi Halkevi Caddesi üzerinde Çok Katlı Otopark ve Spor Kompleksi binasının 1. katında bulunan 18, 72 M²’lik 5 nolu işyerinin bedeli mukabilinde yakıt giderleri dahil her türlü giderlerin kendilerince karşılanması koşuluyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64/d maddesine istinaden tahsis talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 14: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda

bulunan araç ve iş makinelerinden, 1 adet Mercedes LK 1513 Damperli Kamyon ile 1 adet Komatsu

marka Greyderin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Yusufeli

Belediye Başkanlığına devrinin görüşülmesi.

K A R A R : Yusufeli Belediye Başkanlığının 19/10/2012 tarih ve 1867 sayılı yazılarına istinaden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesiyle makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 1 adet Mercedes marka LK 1513 Damperli Kamyon ile 1 adet Komatsu marka Greyderin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden Yusufeli Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devri ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 15: Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde

yapımı planlanan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezi İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar

sonucu İl Genel Meclisimizce alınan 05/10/2012 tarih ve 101 sayılı karara istinaden, Türkiye Elektrik

İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden gelen

cevabı yazı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 07/11/2012 tarih ve 107 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde yapımı planlanan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezi İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar sonucu İl Genel Meclisimizce alınan 05/10/2012 tarih ve 101 sayılı karara istinaden, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden gelen cevabı ile ilgili düzenlenen 21/11/2012 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde yapımı planlanan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezi projesinin Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisimizin 03/07/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 24/07/2012-24/08/2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmış ve askı süresince yapılan itirazlar İl Genel Meclisimizce değerlendirilerek alınan 05/10/2012 tarih ve 101 sayılı karara istinaden, kamulaştırma sınırı dışında kalan arazilere ulaşımın bu alandan sağlandığı, ayrıca buradan geçecek olan yüksek gerilim hatları tehlike arzettiğinden bu yerlerin kullanılamayacağı gözönünde bulundurularak 154 kV Artvin II. Trafo Merkezinin yapımı için alternatif alanların araştırılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 01/11/2012 tarih ve 5127 sayılı cevabı yazılarında trafo merkezinin yapımı için alternatif alanlar ile ilgili daha önceden 3 yer tespit edilmiş olup, bu yerlerden 2 nolu alan için Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 25/03/2010 tarih ve 230 sayılı yazılarında Afete Maruz Bölge kararı olduğu için değerlendirme dışı tutulduğu, 3 nolu alan için ise topografyanın eğimli olması, enerji üretim-iletim ve dağıtım tesislerine en uygun yerin seçilmesi ve teknik olarak trafo merkezlerinin düz zeminlere yapılması gerekliliğinden dolayı değerlendirme dışı tutulduğu,

Bu nedenle alternatif alanların bulunmaması nedeniyle, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Seyitler ve Vezirköy Köyleri sınırları içerisinde yapılacak olan 154 kV Artvin II. Trafo Merkezi hakkında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince Seyitler Köyü ile Vezirköy Köyü sakinleri tarafından yapılan itirazların reddedilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 16: 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca

iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır. ” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan Memur ve İşçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden İl Özel İdaresine ait iptal ve ihdas edilen memur kadro cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 17: İlimiz Özel İdaresinin 2013 yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesi ile

ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Encümenimizin 18/09/2012 tarih ve 115 sayılı kararı ile tetkik ve tasdiki için Meclisimize tevdii olunan; İlimiz Özel İdaresinin 2013 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 2013 yılı Bütçe Kararnamesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince 2013 yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesi sonucu düzenlenen ve 30/11/2012 tarih ve 19 sayılı raporu ile Meclisimize sunulan Bütçe ve bağlı belgeler üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İl Encümeninin 18/09/2012 tarih ve 115 sayılı kararı ile meclisimize sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonunca İl Özel İdaresinin 26. 500. 000, 00. -TL miktarındaki 2013 yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin;

a)Gelir Bütçesinin Diğer Mal Satış Gelirleri bölümüne konan 4. 404. 550. 00. -TL’nın 2. 800. 000, 00. -TL artırılarak 7. 204. 550, 00. -TL olarak belirlenmesi ile 2013 yılı Gelir Bütçesinin 29. 300. 000, 00. -TL olarak,

b)Artırılan 2. 800. 000, 00. -TL Gider Bütçesinin aşağıda belirtilen harcama kalemlerine eklenerek 29. 300. 000, 00. -TL olarak belirlenen bütçenin;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca 2013 ve izleyen iki yıl bütçesinin kabulüne, yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 18: İlimiz Merkez İlçesine bağlı Zeytinlik Köyü sınırları içerisinde yer alan “Yeni Yerleşim

Yeri” planında Zeytinlik Köyü Muhtarlığı tarafından talep edilen imar planı tadilatının, 5302 sayılı İl

Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

K A R A R : Artvin İli Merkez İlçesi, Zeytinlik Köyü sınırları içerisinde “Yeni Yerleşim Yeri” planı İl Genel Meclisimizin 03/07/2012 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanmış olup, yeni yerleşim yeri ile ilgili Zeytinlik Köyü Muhtarlığı tarafından talep edilen imar planı tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen dosya muhteviyatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 15.12.2012 tarihinde Tolga Gül tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Artvin İl Genel Meclisi Kararları A...
 » Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı T...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ekim Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mayıs Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Kasım Ayı İl Genel Meclisi Kararlar...
 » Artvin İl Genel Meclisi Şubat Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Aralık Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı K...
 » Artvin İl Genel Meclisi Mart Ayı Ka...
 » Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı Ka...
 » İl Genel Meclisi Aralık Ayı Kararla...
 » Artvin İl Genel Meclisi Nisan Ayı M...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Temmuz Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Haziran Ayı...
 » Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı K...En Çok Okunan Yaşam Haberleri
 » Hopa’da Hemşire Arkadaşlarına Sürpr...
 » Artvin Hopaspor’a İstanbul Camiasın...
 » Hopa Belediyesinden Mehmetçiğe Anla...
 » Başkan Mubin Çakmak’tan Belediyeye...
 » Hopadan Çay’dan A. Hopaspor’a Tam D...
 » Bayraktutan Cankurtaran Tünelinin P...
 » Bayraktutan, “Tercih Hakkını Ortada...
 » Sarp Sınır Kapısı'nda İnsan Kaçakçı...
 » Hopa Köydes Toplantısı Yapıldı...
 » Chp Hopa Gençlik Kollarından Tso’ya...