Artvin’de Sağlıkta Dönüşüm Proğramı Basına Anlatıldı

17/11/2012 18:08

Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm” Programı Hakkında İl Sağlık Müdürlüğü Basın Mensuplarına Bilgi Verdi.


Artvin’de Sağlıkta Dönüşüm Proğramı Basına Anlatıldı

Haber: Hayati Akbaş2003 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta sürdürülmekte olan sağlıkta dönüşüm programı bu gün ki tarihte geldiği aşamada Artvin Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Artvinli basın mensuplarına aktarıldı.

663 sayılı yasanın uygulamaya konulmasıyla birlikte bakanlık merkez teşkilatındaki değişiklikler ilimizde gerçekleşti. Bu kapsamda Mart 2012 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yapılanması ile hizmete başlarken, 2 Kasım itibariyle de Kamu Hastaneler Birliği kuruldu.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü Artvin’de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. İl sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Küçükoğlu, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ekrem Akbaş, Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Hakan Hacısalihoğlu, Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mesut Demir, Artvin Gazeteciler Derneği yönetim Kurulu üyesi Zeki Alkan, Artvin Faal Gazeteciler Dernek Başkanı Yaşar Kars, Genel Sek. Yar. İdari Hizmetler Başkanı Opr. Dr. İsmet Kolomuç, Genel Sek. Yar. Tıbbi Hizmetler Başkanı Opr. Dr. Ömer Faruk Yağlı, İl Sağlık Müd. Yar. Uzm. Dr. Tülay Lağarlı, İl Sağ. Müd. Sağlık Hizmetleri Şb. Müd. Mukaddes Dağ ve ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. İlimiz sağlık teşkilatında gerçekleştirilen değişim hakkında bilgi veren Artvin İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Küçükoğlu, Bakanlığımız sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde taşra teşkilatının ilimizde değişimini anlatmaya çalışacağım, diyerek konuşmalarına başladı.

Küçükoğlu sunum şeklide yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

663 KHK’nin Gerekçesi: Sürdürülebilirlik, Dikey yapılanmadan yatay yapılanmaya geçiş: Karar alma ve uygulamada daha sorumlu, yetkin ve hızlı bir yönetim kademesi.

Uzmanlaşma: Kurumsal düzeyde: Yeni Hizmet Birimleri ve Kurumlar, İnsan kaynakları düzeyinde: Sağlık Uzmanlığı, Performans değerlendirme sistemi (yöneticiler ve tüm çalışanlar için) İnsanların sevmedikleri değişim değil, değişimin içinde taşıdığı şüphe ve belirsizliktir.

Eski Yapının Mahzurları: Taşra idarecilerinin karar verme imkânlarının sınırlı olması, kararların merkezden verilme veya uygun bulunma mecburiyeti, Kurumsal ve personel olarak uzmanlaşmanın yeterince sağlanamaması, Faaliyetlerini aynı teşkilat içinde yürüten merkeziyetçi yapıya sahipti. Merkezin günlük icrâî işleri sebebiyle politika belirleme ve sistem yönetimi temel görevlerine yeterince yoğunlaşamaması, İcra ve denetim fonksiyonun bir arada bulunması sebebiyle yeterince etkili performans denetimi yapılamaması.

Önceki Yapı: Yetersiz uzmanlaşma, İş hacim büyüklüğü ve tekrarlanan işler, İş verimi düşüklüğü, Sonuç odaklı değil süreç odaklı bürokratik yapı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile: Kamu hastaneleri birleştirildi. Personel dağılımındaki dengesizlik giderildi. Aile hekimliğine geçildi. Genel Sağlık Sigortası hayata geçirildi. Hekim seçme hakkı getirildi. Aile Hekimliği sistemine geçildi ve Birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz hale getirildi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile: Vatandaş finansal risklerden korundu. Sağlık göstergeleri iyileşti. Sektör büyüdü. Vatandaş memnuniyeti yüzde 76’ya çıktı

Yapı Neden Değiştirildi? : Politika belirleme kapasitesini artırmak, Düzenleme ve denetleme kapasitesini artırmak, Hizmet sunumunu daha verimli ve kaliteli hale getirmek, Ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak, Sayıca ve hacimce artan işleri daha iyi yönetebilmek.

Bağlı Kuruluşlar

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Koruyucu sağlık hizmetlerini ve laboratuar hizmetlerini yürütür. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Devlet hastanelerini yönetir ve işletir. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu İlaç, tıbbi cihaz ve her türlü tıbbi ürünün standartlarını belirler, ruhsatlandırır, denetler ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapar. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Türk boğazları, hudut ve sahilleri ile ilgili uluslararası sözleşme ve mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirir.

Taşra Yapılanması

İl Sağlık Müdürleri: Bağlı kuruluşların koordinasyonunu yapar, uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen aralıklarla Bakanlığa rapor eder. Acil sağlık hizmetlerini yürütür. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetinin sevk ve idaresini sağlar. Bakanlık hizmet birimlerinin görevlerini yetki devri çerçevesinde il düzeyinde yerine getirir. İlçe müdürleri aynı görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir.

Halk Sağlığı Müdürlükleri: Halk Sağlığı Kurumunun ildeki yönetim teşkilatıdır. İldeki koruyucu sağlık hizmetleri, laboratuar hizmetleri ile aile hekimliğini de içine alan temel sağlık hizmetlerinden sorumludur. Halk Sağlığı Müdürlükleri, koruyucu sağlık hizmetlerini yürütecek; böylelikle halkımızda bilinçlenme sağlayarak kamu sağlığını tedavi süreçlerinden önce koruma hizmetlerini yürütecek.

Kamu Hastane Birlikleri: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun il düzeyindeki yönetim teşkilatıdır. İldeki bütün hastanelerin yönetiminden sorumludur Genel Sekreterlik ve Hastane Yöneticiliğinden oluşur. Yöneticileri 2 yıllık süreli sözleşmelerle çalışır. Ülke genelinde 90 adet Birlik kurulmuştur.

Genel Sekreter pozisyonun faydaları: Performansı ölçülecek ve başarısı kadar başarısızlığı da kendisinin olacak. Hastaneler artık şeffaf ve hesap verebilir olacak. "

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun gerekçeleri, hedefleri

Bakanlığın politika yapma ve sağlık sistemini yönetme kabiliyetinin arttığını ve Bakanlığın çok daha fazla insan kaynakları yönetimine eğilebileceği hedeflenmektedir.

"Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Ülkemize hep beraber kazandırdığımız hızlı ve kaliteli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini yeni merkez ve taşra teşkilatı yapımızla sağlayacağız. Çalışanlarımızın memnuniyetinin arttığı, daha güzel çalışma ortamlarında, daha kolay iş süreçleriyle hizmet etmeyi hedeflemekteyiz.

İl Sağlık Müdürlerinin Rolü (Valiler Genelgesi’nden)

İldeki temel sağlık hizmetlerini yürüten Halk Sağlığı Müdürleri ile hastane hizmetlerini sunan Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterleri arasındaki eşgüdümü Valiler adına sağlar. Sağlık hizmetleri konusunda gerçekleştirdikleri denetleme, izleme ve değerlendirmeye ilişkin sonuçları Valilik ve Bakanlığa bildirir. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresi ile acil sağlık hizmetleri gibi birden fazla sağlık kuruluşunu ilgilendiren hususlarda Vali adına yetkili ve sorumludur.

İldeki Koruyucu Ve Geliştirici Sağlık Programları

Aile hekimliğini de içine alan temel sağlık hizmetlerinin planlamasından ve yürütülmesinden sorumludur.

Kamu Hastane Birlikleriyle; Süreli sözleşmeli yönetici istihdamı uygulaması performans değerlendirme ve profesyonel yönetici ve personel istihdamının mümkün kılınması, hastaneleri daha hesap verebilir bir yönetim anlayışına kavuşturulması, hastanelerin ölçek ekonomisinden faydalanmak suretiyle daha yüksek standartta sağlık hizmetini daha tasarruflu şekilde sunabilmelerinin sağlanması, Bakanlığın denetim, izleme ve değerlendirme işlevlerinin daha sistemli yapılmasını temin etmek amaçlanmaktadır. 663 KHK’ da Valilerin mevcut statüsünü değiştiren herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Valilerle ilişkiler yönünden diğer Bakanlıkların bağlı kuruluşlarının tabi olduğu hukuki statüye Bakanlığımızın il müdürlüğü ve bağlı kuruluşları da tabidir. Bakanlığımızın talimat ve emirlerinin uygulanabilmesi için ilde gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarının bütün il teşkilatını denetlemeye ve teftiş etmeye yetkilidir. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatı, Bakanlık Merkez ile olan ilişkilerini ve valilikler üzerinden gerçekleştireceklerdir. Valilerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki atama ve nakil yetkileri ile merkezi idareye atama teklifi yetkileri ve disiplin amirliği yetkileri devam etmektedir. Ancak 663 KHK’ da Kamu Hastane Birliklerinde, il müdürlerinin ve Valilerin gereksiz iş yüklerinin azaltılması amacıyla Birlik bünyesindeki personel hareketlerini yerine getirme görevi Birlik Genel Sekreterlerine yüklenmiştir.

Taşra Teşkilatı ile Valilikler arasındaki ilişkiler

Bağlı kuruluşların taşra yönetim birimlerinin, stratejik görüş ve teklifleri içeren konuları, sağlık kuruluşlarının planlama ve yatırımları ile kadro ve yönetici atama talepleri gibi Valilerimizin asli rolü ile mütenasip önemli yazışmalar, disiplin amirliği ve soruşturma yetkisi gibi işlemleri, kanunların bizzat Valinin kararı ve/veya onayını mecbur kıldığı iş ve işlemleri ile başkanlığı Vali veya yardımcısı tarafından yürütülen kurul kararları hakkındaki yazışmalar İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden Valilik kanalıyla yapılacaktır. Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterleri birlik bünyesindeki, Halk Sağlığı Müdürleri ise il içerisindeki personel hareketlerini doğrudan gerçekleştirecektir.

Bu işlemler, Genel Sekreterler ve Halk Sağlığı Müdürleri tarafından aylık olarak İl Sağlık Müdürü ve Valiye raporlanacaktır. Bu raporlar ile imza ve yetki devrine ilişkin düzenlemeler, Valilikler tarafından Bakanlığa da bildirilecektir. Taşra teşkilatımızda çalışan personel, lüzumu halinde bir yılı aşmamak şartıyla il sağlık müdürlüklerimizce Valilik onayı ile taşra birimleri arasında geçici olarak görevlendirilebilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının devamında ise geçtiğimiz günlerde ilimizde göreve başlayan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ekrem Akbaş kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Akbaş konuşmasında, “663 sayılı kanun hükmünde ki kararname ile yeni bir yapılanma içine girdik. Sayın bakanımızın pek çok konuşmasında ifade ettiği gibi 2002 yılından 2012 yılına kadar ki süreçte yapısal bir değişiklik yapıldı. Pek çok ülkenin 3 yılda kat ettiği yolu biz 5 yılda kat ettik. Bu çok büyük bir başarıdır. Birçok ülke bu yönüyle ülkemizi örnek almaktadır. Bu dönüşümün son ayağı da Kamu Hastaneleri Birliğidir. Daha önceden merkezden yönetim vardı. İktisadi bir kural var biliyorsunuz kaynaklar her daim kıttır. Bu kıt kaynaklarla maksimum verim nasıl elde edilir. Bu dönemde bu kaynaklarla maksimum sağlık hizmeti nasıl verilir bunun derdine düşeceğiz. Bu hizmeti verirken bir profesyonellik gerektiriyor. 663 sayılı kanun hükmünde ki kararname ile sağlıkta profesyonel yöneticilik kavramı hayatımıza giriyor. Bu kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hepimiz memuriyet zırhından soyunmuş olacağız. Ateşten gömleği giyerek hizmet aşkıyla bu işi vazifelerimizi yerine getireceğiz. Artvin Kamu hastaneler birliği olarak bizde Artvin de daha iyi sağlık hizmetini nasıl veririz, bunun derdindeyiz. Artık sağlık çalışanları olarak kardeş hizmetkarız. Artvin halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunma peşindeyiz. ” Dedi.

Artvin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ekrem Akbaş bu sürecin özelleştirmeye dönüşmeyeceği; fakat kuruma daha özerk bir yapı kazandıracağını söyledi. Bu sistemle yerinden yönetimin amaçlandığını ifade eden Akbaş “Yerinden yönetim daha hızlı yönetimdir. Bu düşünceyle sağlıkta sorunları yerinde görmek ve çözmek için her ile bir genel sekreter atandı. ” İfadelerine yer verdi.

Son olarak kürsüye Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Hakan Hacısalihoğlu çıktı. Hacisalihoğlu konuşmasında, “Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, 02 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan, 663 sayılı KHK çerçevesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Yönetim Teşkilatı olarak kuruluş çalışmalarına başlamıştır. 19 Mart 2012 tarihi itibariyle, Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü bağlı sağlık kuruluşları ve birimleriyle halk sağlığı hizmetlerine başlamıştır.

Aile Hekimliği Ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi: Aile Hekimliği Uygulama. Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme. Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme. Toplum Sağlığı Hizmetleri. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Şubesi: Kanser, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele, Ruh Sağlığı Programları, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler, Kadın ve Üreme Sağlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı.

Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre Ve Çalışan Sağlığı Şubesi: Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi. Bulaşıcı Hastalıklar, Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar, Tüberküloz, Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Sağlığı, Halk Sağlığı Laboratuarları.

Destek Hizmetleri Şubesi: Atama, Özlük İşleri, Döner Sermaye Yönetimi, Satın alma ve İdari İşler, İstatistik ve Bilgi İşlem

Halk Sağlığı Laboratuarı: Toplum Sağlığı Merkezlerinden gelen suları Bakanlığımızın belirlediği bakteriyolojik ve kimyasal tahlillerin yapılarak sonuçların bildirilmesi Evlilik öncesi (HIV, HBs Ag, VDRL, )tahlillerin yapılması, Portör muayenesi “ ifadelerine yer verdi.

Toplantının devamı sohbet şeklinde ilerledi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Küçükoğlu, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ekrem Akbaş, Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Hakan Hacısalihoğlu basın mensuplarının göstermiş olduğu ilgiden dolayı gazetecilere teşekkür etti.

comments powered by Disqus

Hopam.com'un notu: Okuduğunuz haber sitemize 17.11.2012 tarihinde Hayati Akbaş tarafından girilmiştir. Her ne kadar yayın ilkelerimiz doğrultusunda belli bir süzgeçten geçirmiş olsak da haberin yazım kurallarına ve etik teamüllere uygunluğu, içeriğinin doğruluğu ve tarafsızlığı Hopam.com tarafından garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, haber metni veya ilgili diğer materyalleri kısmen ya da tamamen kopyalanması, yayımlanması, uyarlanması, çevirisinin yapılması, değiştirilmesi ve başka yayın organlarında paylaşılması söz konusu muhabirin iznine tabidir.
Benzer Haberler
 » Sınır Ticaretinde Yeni Düzenleme Ge...
 » Artvin’in 2012 Yılı Değerlendirildi...
 » Artvin Sağlık İl Müdürlüğü Obozite'...
 » İşkur 2013 Yılında 671 Bin Kişiyi İ...
 » 559 Belediye Tarih Oldu...
 » Artvin Eğitimine Taze Kan Geldi...
 » Koca Çiğer Maketi Artvin’de...
 » Bimer’i Arıyorum, Yasal Hakkımı Kul...
 » Artvin Valisi Aydoğdu İle Giderayak...
 » Artvin'de ''avrupa Birliği Uyum, Da...
 » Artvin Khb Gn.sekreteri Akalın, Viz...
 » İl Genel Meclisi Üyesi Kemal Zaim,...
 » Gdo'da Asıl Hedef Gıdada Egemenliği...
 » Artvin’de Ata’yı Anma Töreni Düzenl...
 » Cerattepe İçin Yeni İddia...
 » Artvin Valisi 1 Gün İçinde 2 Defa D...
 » Artvin Sp İl Başkanı Soydan 2014 Yı...
 » Trabzon Tso'da Ortak Akıl Toplantıs...
 » “ Marka Şehirler ” Artvin’de...
 » Borçlar Kanunu 86 Yıl Sonra Yenilen...